Routekaart info

klik op de link en bekijk alle stukken die aan de raad zijn aangeboden

https://www.bronckhorst.nl/home/vergaderingen-gemeenteraad_45360/agenda/gemeenteraad_18966

Peitite aangeboden op 28 maart 2019

Lees hier de tekst uitgesproken door Henk Mentink tijdens het aanbieden van de petitie aan de burgemeester, Marianne Besselink.

Hengelo G, 28 maart, 2019

Beste mevrouw de Burgemeester, wethouders, raadsleden en mede inwoners van onze prachtige gemeente Bronckhorst,

Vandaag is het opnieuw een bijzonder spannende en bepalende dag voor onze gemeente. Vandaag gaat u beslissen op welke wijze er vorm gegeven gaat worden aan de invulling van het toekomstige energiebeleid in onze gemeente. Het prille Actiecomité Op en Um ’t Hengelse Zand, heeft zijn input van een groep mensen, die zich geroepen voelen, om op te komen voor de belangen van onze gemeenschap.

Hoewel we allemaal verschillend zijn, hebben we één ding gemeen: Géén van ons wist vóór 6 maart nog van het bestaan af van de Routekaart, energieneutraal Bronckhorst 2030. Wij zijn ons dan ook rot geschrokken toen we in de bijlage van de Routekaart de inmiddels veelbesproken kaarten met groene, rode en blauwe stippen aantroffen. En nadien overkwam velen hetzelfde. Nog meer raakten we in een soort van paniek, toen we bemerkten dat er op 14 maart nog slechts één mogelijkheid was, om u onze zorg kenbaar te maken. En dat hebben we gedaan. Ca. 13 sprekers uit onze omgeving hebben op 14 maart 5 minuten hun zorg met u gedeeld. Deze commissievergadering was geen doorsneevergadering. Het viel ons die avond extra rauw op het dak, dat uw wethouder duurzaamheid, de Routekaart toch ijskoud agendeerde voor vanavond. Dit ondanks alle inbreng van bezorgde bewoners en de discussie tussen de andere raadsleden.

De gedachte, dat u vanavond de Routekaart toch gaat vaststellen heeft ons, zo mogelijk, nog onrustiger gemaakt. Daarom nodigden wij op 18 maart per brief, uw wethouder duurzaamheid uit voor een gesprek. In diezelfde brief hebben wij onze argumenten uiteengezet, waarop volgend het verzoek, de vaststelling van de Routekaart, vanavond uit te stellen. Dit gaat namelijk allemaal veel te snel. U weet, dit gesprek heeft vorige week woensdagavond 20 maart plaatsgevonden. Precies op de dag dat onze Provinciale Staten Verkiezingen werden gehouden.

Onze argumenten om vaststelling van de Routekaart uit te stellen zijn nog steeds dezelfde:

1. De energietransitie kent dynamiek, vanuit technisch oogpunt. Denk aan kernenergie, waterstof, zonne- en windenergie, aardwarmte, waterkracht, biobrandstof, de bijbehorende infrastructuur, etc.

2. De technologische innovatie gaat nu heel snel, op meerdere sporen. Het is daarom onverstandig om nu definitieve keuzes te maken voor specifieke vormen van duurzame energieopwekking. De te ambitieuze doelstelling van de gemeente om reeds in 2030 energieneutraal te zijn, is alleen mogelijk en haalbaar met zéér grootschalige projecten, terwijl de objectieve inpasbaarheid en effectbeoordeling van deze projecten niet of nauwelijks heeft plaatsgevonden en consulatie met de burger hierover is overgeslagen. Politieke besluitvorming op landelijk niveau (klimaatakkoord, aardgas, etc.) is gaande, de maatschappelijke onrust groeit en burgers voelen zich ‘overvallen’.

3. Akkoord van Groenlo, AvG versus Routekaart: op basis van het AvG is de Routekaart opgesteld. Gaat Bronckhorst energieleverancier zijn in de Achterhoek? Immers volgens de tabellen in het AvG gebruikt Bronckhorst 13% van het totale energiegebruik in de Achterhoek en gaat in de plannen 23,5% leveren. In de Routekaart staat aangegeven dat Bronckhorst uitsluitend voor eigen behoefte gaat produceren? Hoe zit dit?

4. De haalbaarheid van 2030 is niet realistisch. Ons comitélid én expert ‘duurzame woningbouw’ heeft grote vraagtekens bij de haalbaarheid om de energievraag in geheel Bronckhorst te verminderen met 45% ten opzichte van 2015. Daarnaast zet ons comitélid én expert ‘duurzame energie’ grote vraagtekens bij de haalbaarheid om alle benodigde energie op te kunnen wekken binnen Bronckhorst.

5. De planologisch en ecologische inpasbaarheid is niet onderzocht en wordt evenzeer door ons betwist. We hebben specifieke kennis over duurzame energieprojecten betrokken bij ons comité, wat ons geleerd heeft dat de planologische inpasbaarheid absoluut onvoldoende onderzocht is, waarnaast andersoortige effectbeoordeling ook niet door de gemeente is getoetst en/of onderzocht. Visualisaties van de plannen, in casu het aan de burger laten zien hoe de geplande projecten straks in het landschap te zien zijn, zijn niet gemaakt. De gemeente wil deze onderzoeken naar eigen zeggen laten uitvoeren door initiatiefnemers, wat zeer ongewenst is door het subjectieve karakter die de onderzoeken dan krijgen. De gemeente verzaakt in dergelijke situaties hierbij minimaal haar zorgplicht.

6. De spelregels van het komende proces zijn voor nagenoeg iedereen onduidelijk. Uit onze contacten en informatie met andere organisaties en specialisten leerden wij dat we zeer op onze hoede moeten zijn. Nou, dat zijn we, dat heeft u gemerkt.

7. Het betreft onomkeerbare beslissingen. Voor de komende 30 jaar. Die maak je niet zonder echte burgerparticipatie, binnen een context die een enorme dynamiek kent.

8. Het proces van besluitvorming wekt de suggestie van overrompeling en heeft de geur van achterkamers. Want waarom? Waarom moet alles zo snel, zonder dat de inwoners hierin gekend worden?

9. De onderliggende stukken, zoals de Kansen- en Belemmeringskaart en het Koersdocument, zijn onduidelijk en veroorzaken onrust.

Zoals reeds gemeld tijdens de raadscommissievergadering worden grondeigenaren in Halle al benaderd door projectontwikkelaars voor het plaatsen van zonneparken! In het gesprek op 20 maart, werd het ons duidelijk dat het uw wethouder om duurzaamheid gaat, niet om echte democratie. Leefbaarheid komt op een 2e plaats, zo gaf hij aan. Van de BER, de Bewoners Effect Rapportage wist hij het fijne beslist niet. U wel? Belangrijk? Hoe belangrijk is gezondheid voor de mens? Wat gaat u doen als u bewoners de opgelopen schade veroorzaakt door windmolens op de gemeente willen verhalen? U bent immers opdrachtgever voor deze molens. In andere Europese landen wordt om deze reden de komst van windmolens stopgezet. Weegt u dat zo dadelijk af in uw besluitvorming? Het antwoord van uw wethouder op onze vraag of hij onze zorgen begreep, aan het eind van het gesprek op 20 maart was: “Nee, ik begrijp jullie zorgen niet”. Een duidelijk antwoord. Ons werd duidelijk dat wij haast moesten maken: De volgende morgen, 21 maart, zijn we de petitie gestart genaamd, Windturbines en zonneparken Bronckhorst, met als doel steun te vragen van inwoners om meer tijd te krijgen voor een gedegen Routekaart. Dit vereist uitstel. ’s Avonds hebben we bewoners uit onze directe omgeving uitgenodigd in Buurthuus Varssel om samen na te gaan, wat we kunnen doen.

De opkomst en de reacties waren geweldig. Resultaat was het bezoek aan het gemeentehuis met een fraai motorzagenconcert eergisteren. Afgelopen vrijdag werd onze website www.hengelsezand.nl op het web gezet. Binnen 6 dagen hebben we reeds 4.800 unieke bezoekers mogen tellen. Ton Schaapveld gaat u zo dadelijk alle 908 ondertekende petitietjes overhandigen van inwoners van uw gemeente, van hun kinderen die buiten de Achterhoek wonen, die later misschien willen terugkeren naar deze gemeente. U krijgt de meningen van mensen die in onze gemeente hebben geïnvesteerd in huizen, om in hun vrije tijd te kunnen genieten van ons nog relatief onbedorven landschap. Maar ook meningen van toeristen die hier hun rust zoeken.

Slechts in 8 dagen verzameld, 908 reacties, georganiseerd door bezorgde bewoners van Bronckhorst. De mensen die deze petitie ondertekenden, vragen respect voor ons mooie landschap, zij willen gekend worden in de besluitvorming, zij waren NIET op de hoogte, zij voelen zich overrompeld. Dát is de rode draad uit deze petitie. Met hun willen wij dat de Achterhoek, dat onverwachte Nederland blijft, dat op eigen wijze aan de slag gaat met duurzame energie. Waar leefbaarheid, energie geeft aan de mens. Waar bewoners mee mogen denken.

Een van de meest markante petities wil ik aan u voorlezen: Ik teken deze petitie omdat: Ik tegen het verzieken ben van het Achterhoekse landschap als nazaat van Antonie Roeloffzen, gekozen Regent van Vorden en gekozen vertegenwoordiger van het Volk van Gelderland bij de Staten. Windmolens leveren niets op en kunnen alleen met subsidie in stand gehouden worden. Subsidie is geld van de belastingbetalers. Als u voor echte democratie bent dan houdt u een Bindend Referendum. Het volk heeft dan invloed op dit soort beslissingen net als in de tijd van de Patriotten. Het is volkomen ongepast om de bewoners van Bronckhorst op te zadelen met deze verpesting van ons landschap, gebaseerd op een slecht onderbouwde klimaatpolitiek die bijna religieus lijkt te worden. Bovendien is het produceren van windmolen erg vervuilend met een zeer hoge CO2 belasting, die cijfers worden achterwegengelaten door de klimaatlobbie.

Raadsleden, u gaat vanavond een besluit nemen. Wilt u onze argumenten ter harte nemen, of wilt u zo dadelijk tegenover uw burgers komen te staan? En de burgers tegenover elkaar? Zonder leefbaarheid, geen duurzaamheid. De wijze waarop u dit aanpakt zal bepalend zijn voor het resultaat: Slaagt u er in voldoende draagvlak te creëren onder ons inwoners? Of overkomt het u, zoals dat in diverse gemeenten in Nederland al heeft plaatsgevonden, dat leefgemeenschappen totaal ontwricht raken. Voorbeelden hiervan zijn er helaas veel. Noaberschap wordt te grabbel gegooid, misschien wel voor generaties. Waarom? Communicatie is het sleutelwoord. Wellicht één van de meest essentiële aspecten in dit proces. Communicatie behoort in onze democratie tweerichtingsverkeer te zijn. Dat houdt in dat je als zender de plicht hebt na te gaan of je boodschap wel wordt ontvangen, zoals jij hem bedoeld hebt. Zeker als het om zulke ingrijpende zaken gaat. Hierin bent u tot nu toe, betreffende de energietransitie, niet in geslaagd.

Indien u vanavond besluit de vaststelling van de Routekaart op te schorten en voornemens bent een gedegen en zorgvuldig traject te bewandelen, dan zullen wij ons constructief opstellen, en mag u op ons rekenen, voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt. U kunt uzelf ook afvragen: ”Wat hebben we te verliezen als we ons sterk maken voor een gedegen traject?” Graag wil ik nu Ton Schaapveld vragen de reacties van de vele ondertekenaars van de petitie Windturbines en Zonneparken Bronckhorst aan onze Burgemeester te overhandigen. *Ton overhandigt de petitie aan onze Burgemeester mevrouw Besselink.

Last but not least: Bij deze wil ik alle mensen bedanken die zich in de afgelopen weken hebben vrijgemaakt en zich fantastisch hebben ingezet voor de toekomst van onze gemeente. Voor hen vraag ik nu uw applaus. Namens het Actiecomité Op en Um ’t Hengelse Zand – duurzaam & leefbaar, wens ik u zo dadelijk veel wijsheid en een goede Raadsvergadering toe. Dank voor uw aandacht. Actiecomité Óp en Um ’t Hengelse Zand’ - duurzaam & leefbaar

 

Ingezonden protestbrieven

24 maart 2019

Geachte burgemeester Besselink,

Ik wend mij tot u omdat ik me zorgen maak over het functioneren van het bestuur in onze gemeente Bronckhorst. Onzorgvuldig, zeg ik zacht, als ik kijk naar de manier waarop bewoners zijn geïnformeerd over de energietransitie: ONVOLDOENDE of helemaal NIET. Zelfs onze Belangenvereniging Varssel is niet op de hoogte gesteld. Wij zijn overvallen door de Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 en de beslissing daarover op 28 maart a.s. Daarom hebben bewoners zich verenigd in Actiecomité Op en Um ’t Zand – duurzaam & leefbaar.

In een poging onze zorgen over te brengen, heeft een delegatie van het actiecomité woensdag 20 maart j.l. een gesprek gehad met de verantwoordelijke wethouder, Paul Hofman. “Knokken voor wat kwetsbaar is” luidt zijn credo. Niettemin verklaarde hij over het transitieplan: ‘Leefbaarheid heeft geen plaats in dit plan”. Toen hem na een uur praten en uitleggen – en hem te laten weten dat de besparingscijfers die hij hanteert zijn gebaseerd op aannames en niet op feiten – werd gevraagd of hij zich onze zorgen kon voorstellen, was zijn antwoord: “Nee, eerlijk gezegd niet.”

De houding van deze wethouder dwingt mij in actie te komen tegen een duurzaamheidsplan, terwijl ik, van GroenLinkse huize, juist zo vóór duurzaamheid ben. Dat is wrang en voedt cynische gedachten over de onbetrouwbaarheid van politici. Wethouder Hofman meent dat het contact met de bewoners uitstekend is en dat de informatievoorziening niets te wensen overlaat. Dat is aantoonbaar onjuist.

Bronnen binnen de gemeente Bronckhorst die anoniem willen blijven, spreken over een angstcultuur die rondom wethouder Hofman heerst. Blijkbaar gaat hij op eenzelfde manier om met bewoners. Dat is niet alleen onzorgvuldig, dat is onbehoorlijk. Goed luisteren, zou ik zeggen, in plaats van gewoon door te denderen op de ingeslagen weg. En uitstellen dat plan. Maak Bronckhorst weer blij met een beter doordacht, duurzamer en leefbaarder alternatief. Immers: het bestuur van de gemeente is er voor de bewoners, niet andersom. Ik reken op uw wijsheid en zorgvuldigheid.

Met vriendelijke groet, Anneloes Timmerije, schrijfster Hengelo Gld

24 maart 2019

GroenLinks op het pluche in Bronckhorst

“Wat mij uitdaagt in de politiek is om verbinding te zoeken met mensen die een andere kijk hebben op de maatschappij en de politiek. Om samen te zoeken naar wat ons bindt en oplossingen te zoeken waar alle partijen trots op kunnen zijn.” Dat zijn de mooie woorden van de GroenLinks wethouder Paul Hofman bij zijn aantreden bij de gemeente Bronckhorst.

Veel kiezers keken dan ook met hoge verwachtingen naar hoe hij deze woorden in daden zou omzetten. In de gemeente is Hofman verantwoordelijk voor een aantal dossiers en sommige daarvan zijn aan het ontsporen. Vooral zijn milieuagenda, die door de partijbazen in Den Haag wordt opgelegd en waarvan de verwezenlijking bepalend is voor zijn politieke loopbaan binnen de partij, ligt nu onder vuur.

De Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 wordt er met ongepast machtsvertoon doorgedrukt. Met zijn verbaal sterke optreden denkt hij zowel de gemeenteraad als de bewoners van het platteland van Bronckhorst te kunnen winnen voor zijn veel te grote randstedelijke milieuambities. Dat lijkt nu anders te lopen.

GroenLinks heet bij veel bewoners in Bronckhorst ondertussen GroenSlinks. En dat is veelzeggend. Het is de weerslag van een praktijk, een manier van doen van een politicus die bewust afspraken met bewonersverenigingen niet nakomt, informatie gebruikt waarvan hij weet dat die niet correct is, voortdurend bewoners, gemeenteraad en ambtenaren verbaal in de hoek zet zonder te willen luisteren, mensen regelmatig schoffeert, de schuld voor de eigen fouten afschuift op zijn ambtenaren, niet openstaat voor de mening van deskundigen of bewoners, schermt met draagvlak dat er niet is en in gesprek met bewoners zegt dat een Bewoners Effect Rapportage niet nodig is en dat de leefbaarheid van onze prachtige omgeving ondergeschikt is aan zijn plannen. Dat veroorzaakt grote onrust in en buiten het gemeentehuis .

Het vertrouwen in politici is al wankel. Opnieuw blijken de mooie woorden van een politicus niets waard en is door het optreden van Paul Hofman het vertrouwen van de politiek ook bij bewoners van Bronckhorst verder gedaald. Daarom moet de beslissing over de Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 worden uitgesteld. De gemeente moet extra tijd nemen om de bewoners echt actief te betrekken om zo te komen tot een plan dat beter past bij de gemeente.

Hoogachtend, Charles den Tex, Schrijver Hengelo Gld

24 maart 2019

Aan GroenLinks Bronckhorst,

Tot jullie een spreekt een zeer zeer zeer bezorgd GroenLinks-stemmer. Het gaat om de windmolens, die er -om het even kort en bondig te zeggen- door ‘onze’ wethouder ‘doorgedrukt’ dreigen te worden. Het gaat mij in eerste instantie om de wijze van besluitvorming, het ontbreken van draagvlak. Daarna zou ik heel graag de gelegenheid krijgen om van gedachten te wisselen over de plannen zoals ze er nu liggen. Want om op dat punt even kort in te gaan: ik ben erg voor duurzaamheid, een energietransitie is onontkoombaar, en ik zie dat juist als een economische kans. Er volgens mij diverse manieren om die transitie te maken, maar de door ‘onze wethouder’ gekozen optie is wel zo ongeveer de slechtste; om meerdere redenen.

Ik ben helemaal niet tegen windmolens, maar wel tegen 200 meter hoge windmolens in de Achterhoek. Bovendien is het niet in lijn met de visie van GroenLinks (zoals die te lezen is op de landelijke website, en ook op jullie eigen website). In ieder geval niet in lijn met het verkiezingsprogramma van de laatste gemeenteraadsverkiezingen waar ik mijn stem op heb gebaseerd. Los van of je een voorstander of een tegenstander bent van het plan, zal iedereen het met mij eens zijn dat het hier om een zeer ingrijpend besluit gaat. We hebben het niet over windmolens van 40, 50, 60 meter, maar over een park windmolens van 200 meter hoog. Die zijn enorm gezichtsbepalend. De meeste windmolens die in het verleden gebouwd zijn verdwijnen met een kilometertje meestal wel uit je gezichtsveld; windmolens van 200 meter in Bronckhorst kun je waarschijnlijk vanuit Groenlo zien staan! 200 meter, dat is twee keer de Utrechtse dom!

Dat is alleen nog maar het optische aspect, de leefbaarheid zal zeker ook enorm te lijden krijgen onder het auditieve aspect; de geluidsoverlast. Een groot deel van de Achterhoek, van onze gemeente die als recreatieoord (‘de wandelgemeente van Nederland’) gekend wil zijn, zal een heel groot deel van zijn alom geroemde landschapswaarden verliezen. En ik besef dat het zo kan zijn (ik denk van niet, maar daar ga ik dus graag over in gesprek) dat de het waard is dat offer te maken. Maar feit is sowieso dat het een zeer ingrijpend besluit, dat het een groot offer is. Offers vragen om een draagvlak. Zeer ingrijpende besluiten, grote offers, vragen om een breed draagvlak. En dat mis ik. Er is niet alleen geen breed draagvlak, er is überhaupt geen draagvlak.

Als ik geweten had dat plaatsen van windturbines van 200 meter in het kwetsbare en gewaardeerde natuur- en cultuurlandschap van Bronckhorst, het effect zou zijn van mijn stem op GroenLinks, dan had ik hem nooit gegeven. Dit was op geen enkele manier af te leiden uit het gepubliceerde gedachtengoed en uit het stemgedrag in het verleden. Waarom wel tegen optisch vervuilende megastallen zijn, en niet tegen nog veel en veel optisch vervuilender 200 meter hoge windmolens? En zou het graag aan alle GroenLinks-stemmers willen navragen, maar ik weet zeker dat het overgrote deel, zo niet nagenoeg alle, GroenLinks-kiezers daar zo over denkt; zich net als ik bedrogen en bekocht voelt. Er is geen draagvlak … in jullie eigen electoraat.

Maar ik kijk graag verder dan mijn eigen groene en linkse bubbel waar ik wellicht in zit: ik heb nog niemand gesproken die dit een goed idee vind. Niemand. Sterker: iedereen die ik spreek vind dit een belachelijk idee. Ook mensen van buiten Bronckhorst vinden het te zot voor woorden en betreuren het dat de Achterhoek op deze manier zijn landschapswaarden zou verkwanselen. Velen vinden het zo ridicuul dat ze het niet eens geloven.

Er is geen draagvlak … want ik ben nog geen voorstander tegen het lijf gelopen. Maar de wethouder zegt dat er wel draagvlak is, want er zijn 150 mensen op enkele inspraakavonden geweest. En blijkbaar is zijn voorstel daar niet massaal weggehoond. Ik was daar niet bij, want ik wist het niet. En velen met mij. Velen die hier wel heel graag iets over gezegd zouden willen hebben. Ik was slecht geïnformeerd; velen waren slecht geïnformeerd. Ik heb ervoor gekozen om mij over ruimtelijke ordeningsbesluiten te laten informeren via een e-mailservice van de gemeente. Ik heb hierover géén e-mail ontvangen.

Ik ben lid van een vereniging voor dorpsbelangen; mijn vereniging is niet geïnformeerd. De werkelijke dialoog is niet gezocht. Behoorlijk handelend bestuur zoekt voor zeer ingrijpende besluiten draagvlak bij de burgers. Als er dan 150 mensen komen op inspraakavonden kun je geen vinkje zetten bij ‘draagvlak creëren’, dan moet je als zorgvuldig besluitvormer (zie artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht) denken: er gaat iets mis, de mensen krijgen het niet mee. Er is geen draagvlak … vanwege de slecht voorbereide inspraak.

Daarnaast merk ik, als ik er met mensen over spreek, dat velen niet beseffen dat het hier niet om windmolens gaat zoals ze die wel eens langs een snelweg zien staan, maar dat het hier om windmolens van een totaal andere dimensie gaat. Veel mensen kunnen zich niet voorstellen wat het optisch effect is van molens van 200 meter hoog. Ik vrees en vermoed dat dat aspect ook bij de weinige mensen die de gemeente wél bereikt heeft onvoldoende onder de aandacht is gebracht.

Er is geen draagvlak … voor zulk hoge molens, want mensen zijn daar onvoldoende over geïnformeerd. In een intensief gesprek met enkele burgers die bezorgd zijn over de leefbaarheid, zegt de wethouder (verneem ik uit betrouwbare bron): het gaat om duurzaamheid, leefbaarheid telt niet. Daarmee creëer je geen draagvlak, daarmee schep je alleen maar het beeld van afstandelijke bestuurlijke arrogantie.

Op jullie site lees ik: - “een gemeenteraadslid dat de verbinding zoekt om daarmee haar idealen te kunnen verwezenlijken. Verbinding met mede-, maar zeker ook onze tegenstanders”; - “met respect voor die omgeving en elkaar”; - “Ik wil wel goed naar de bewoners luisteren en samen proberen te komen tot oplossingen”; - “op positieve en constructieve wijze groene én linkse thema’s aan elkaar verbinden”; - “windmolens … “Waar zouden die dan moeten komen?” Ja, dat is nou iets waarvan ik vind dat initiatiefnemers op plekken moeten zoeken naar voldoende draagvlak daarvoor”; - “Verantwoordelijkheid voor de aarde begint lokaal met zorgvuldig omgaan met de omgeving”; - “Ik wil ervoor zorgen dat Bronckhorst een prettige gemeente blijft voor alle inwoners”; - “Gemeente Bronckhorst is een prachtige landschappelijke gemeente”; - “creëren van een verbinding met de samenleving”; - “Ik heb veel ervaring met participatie en het organiseren van contactmomenten met bewoners”; - “vormen van ondernemerschap die de kwaliteit van het prachtige kleinschalige landschap als uitgangspunt nemen” - “Een einde maken aan de plundering van onze omgeving en de planeet als geheel. En een beter woon- en leefklimaat voor iedereen”; - “Zijn binding met het land, duurzaamheid, sociale samenhang, respect en een beetje eigenwijs niet dé kenmerken van de Achterhoek?!”

Constateer met mij dat onze/mijn/jullie wethouder die uitgangspunten niet uitvoert. Roep hem tot de orde. Steun zijn plan niet. Zorg alsjeblieft voor dialoog. De Routekaart die er nu ligt gaat de bron worden van tweespalt in de GroenLinksgelederen en nog veel erger: tweespalt tussen bestuur en burgers. Zorg alsjeblieft voor respectvol omgaan met bezorgde burgers. Zorg alsjeblieft dat naast duurzaamheid ook leefbaarheid meetelt. Zorg alsjeblieft voor respectvol omgang met het kwetsbare natuur- en cultuurlandschap. Zorg alsjeblieft voor respectvol omgaan met het (nationaal) maatschappelijk belang van ons landschap (zie de enquête van Natuurmonumenten (PUURnatuur Lente 2019). Zorg alsjeblieft voor respectvol omgaan met het (lokale) economische belang van ons landschap. Zorg dat er op 28 maart geen zeer ingrijpend besluit wordt genomen waar geen draagvlak voor is. Ik maak mij grote zorgen, om het landschap, om de natuur, om de democratie, om de kloof tussen burger en bestuur, die door mij nog nooit zo is ervaren als onder deze wethouder, potdomme nog wel één die er mede door mijn stem gekomen is. Ik begin mij tegenover mijn dorpsgenoten te schamen voor mijn stem bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoorde al de term GroenSlinks vallen. Is dat wat GroenLinks-Bronckhorst wil? Nee, toch…

Met zeer bezorgde groet, Martin Tuk (GroenLinks-stemmer vanaf het eerste uur).

24 maart 2019

 

Nog meer brieven

Geacht actiecomite,

Voor zover ik weet ben ik samen met mijn zuster Helene de Fremery de enige deelnemer uit de buurt van t Hengelse Zand geweest die deelgenomen heeft aan een zogenaamde Energierally. Deze energierally s zijn twee weken achtereen aangekondigd in het huis aan huis blad Contact. Het aangekondigde onderwerp was Bronckhorst Energieneutraal in 2030. Er stond in de aankondiging in Contact niets over (200 meter hoge) windmolens.

Wij zijn naar de laatste energierally geweest die van 26 november 2018 in Halle. De andere 4 energierally s vonden al voor deze datum plaats in andere kernen. Bij de 5 energierally s samen waren in totaal 150 burgers en bedrijven aanwezig. Mijn motivatie om naar de energierally te gaan was dat ik met de gemeente wilde overleggen over de energietransitie van mijn woonhuis een gemeentemonument, waardoor het allerlei beperkingen heeft. De andere deelnemers aan de energierally in Halle waren evenals als ik mensen die al wel zelf ook bezig waren met energietransitie van hun bezittingen. Er waren weinig tot geen kritische deelnemers aanwezig.

De deelnemers aan de energierally kregen op 12 februari 2019 een mail van de gemeente waarin de Routekaart gepresenteerd werd. In de begeleidende brief wordt nog steeds niet gesproken over (200 meter hoge) windmolens of zonneparken. Ik citeer uit de begeleidende mail van de gemeente: “de Routekaart is de volgende stap op weg naar een Energieneutraal Brockhorst in 2030” Verder zegt de mail “Het doel om in 2030 energieneutraal te zijn, is een hoge ambitie. Het is daarom tijd om plannen om te zetten in concrete acties.”

En “Wij gingen de afgelopen maanden in gesprek met inwoners, ondernemers en specialisten. De gesprekken gaven een goed beeld (volgens de gemeente sic!) van de kansen en mogelijkheden op korte en lange termijn. De inwoners van Bronckhorst beseffen de noodzaak om aan de slag te gaan met de gevolgen van klimaatverandering.” Verder staat in de mail “We hebben een routekaart opgesteld om samen op weg te gaan naar Bronckhorst energieneutraal in 2030.” En “De omslag raakt veel verschillende onderwerpen, zoals duurzaam wonen, industrie, landbouw en vervoer.”

Nog steeds niets in de mail van de gemeente over 200 meter hoge windmolens en zonneparken. Verder staat er “Samenwerking tussen inwoners, ondernemers, organisaties, energiecooperaties en gemeente is noodzakelijk.” Ën “Daarbij staan draagvlak en draagkracht centraal.” Tot zover einde citaat uit de mail van de gemeente aan de 150 deelnemers van de energierally s.

Per 12 februari 2019 is de Routekaart dus op de website van de gemeente geplaats onder www.bronckhorst.nl/Groengaon. De gewone burger kijkt daar niet op en hoort pas van de Routekaart als deze op 14 maart 2019 geagendeerd is als agendapunt op commissievergadering. Op de energierally s is dus alleen een selecte groep van 150 burgers en ondernemers geweest die zelf veelal al aan energietransitie doet, niet de gewone man.

Conclusie: De gewone burger heeft geen enkele inspraak gehad op de Routekaart. Ook de 150 deelnemers aan de energierally s hebben geen inspraak gehad op de Routekaart. De Routekaart werd namelijk pas maanden later geschreven dan dat de energierally s plaats vonden. Ik ben bang dat de rest van de burgers van de gemeente nog gewoon zit te slapen en van niets weet. De rest van de gemeente wordt dus straks overvallen door confrontatie met 200 meter hoge windmolens en grote zonneparken.

24 maart 2019 Emma de Fremery Landgoed Het Zand Hattemer Oldenburger