Toch geen netwerkaansluiting voor goedgekeurde zonnepaneel-projecten

Ondernemers met goedgekeurde en zelfs gesubsidieerde zonnepaneel-projecten kunnen voor hun teruglevering niet aangesloten worden op het netwerk. Gebrek aan capaciteit … Het plukken van ‘laaghangend fruit’ (eenvoudige opwekking zonder gigantische omgevings- en gezondheidseffecten) gebeurt dus niet. Heeft de gemeente reeds stiekem capaciteit gereserveerd voor de mega windturbines? Vandaar ons beroep op de WOB.

                                                                          Aangetekend Verstuurd

Aan College van B en W, Gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)

                                                                                                                                     Zelhem, 11 mei 2020

Geachte heer, mevrouw,

In het kader van de Wob, verzoek ik u mij de volgende informatie/documenten te verstrekken.

Onderwerp:

Voorgenomen locaties windturbines gemeente Bronckhorst.

Aanleiding:

De gemeente Bronckhorst is voornemens windturbineparken aan te leggen. Definitieve besluitvorming hierover moet nog plaats vinden.

Tegelijkertijd doet zich het volgende voor:

  • Het blijkt dat in onze gemeente een aantal eigenaren van panden hun aanvraag voor subsidie van zonnepanelen gehonoreerd hebben gekregen. Het betreft het plaatsen van enige honderden zonnepanelen op grote daken, dus zeker ook gericht op terug levering aan het net.

Nu geeft de netwerkbeheerder aan ‘dat ze niet aangesloten kunnen worden, vanwege onvoldoende netwerkcapaciteit’. Dit, terwijl de subsidie voor de panelen al verstrekt is. Informeel heeft een medewerker van de netbeheerder laten doorschemeren ‘dat er inmiddels grootschalige reserveringen gedaan zijn op de netwerkcapaciteit …’.

  • Het blijkt nu dat alle aanvragen voor subsidies pv-panelen van enige omvang (enige honderden panelen) in 2020 direct digitaal worden afgewezen omdat er te weinig capaciteit beschikbaar is op het net voor deze initiatieven. Dit is natuurlijk onacceptabel en werkt voor een ieder ontmoedigend. Ook gehonoreerde aanvragen in het verleden kunnen niet worden ingevuld door onvoldoende capaciteit.
  • De gemeente heeft in oktober 2019 besloten vol in te zetten op ‘laaghangend fruit’,  en de besluitvorming voor mega windturbines met twee jaar uit te stellen. Dit besluit lijkt te conflicteren met het bovenstaande.

Onze vragen:

Reserveringen netwerkcapaciteit

  1. Heeft de gemeente zelf reserveringen gedaan op het elektriciteitsnetwerk, met het oog op mogelijk toekomstige grootschalige toepassingen?
  • Heeft de gemeente Bronckhorst er weet van dat er grootschalige reserveringen gedaan zijn op het netwerk?
  • Indien er reserveringen gedaan zijn (door de gemeente of door derden), hebben deze dan betrekking op het voornemen om windturbineparken te plaatsen?
  • Zo ja, weet de gemeente ook op welke locaties dit dan betrekking heeft?
  • Indien de gemeente weet heeft van voorgenomen locaties voor windturbines, waarvoor (vooruitlopend op besluitvorming) reeds reserveringen op het netwerk zijn gedaan, dan verzoeken wij deze locaties aan ons kenbaar te maken.

Voorgenomen locaties windturbines
De gemeente is druk bezig met de routekaart. Over de mogelijke locaties voor windmolenparken zijn door de wethouder verkennende gesprekken gevoerd met landeigenaren.

  • Heeft de gemeente een aantal mogelijke locaties op het oog? Welke zijn dit?

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de WOB, verzoek ik u ons de gevraagde informatie uiterlijk voor 10 juni toe te sturen.  


Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan per mail vooraf op de hoogte te brengen.


Hoogachtend,

Henk Mentink

Klaverdijk 3

7021HJ Zelhem

hrjmentink@gmail.com

Namens actiecomité ‘Op en Um ’t Hengels Zand – Bronckhorst duurzaam & leefbaar’