De missende vragen in de Enquête! (En de antwoorden …)

De missende vragen in de Enquête! (En de antwoorden …)

We zijn verbijsterd. En met ons vele inwoners, artsen, natuurorganisaties, buurtbelangenverenigingen. Er wordt een enquête gehouden, ‘maar we houden de burger dom’, blijkbaar. We mogen wel een mening geven, ook al weten we niet waarover. Vanuit onze achterban zijn we benaderd met een aantal missende enquêtevragen. En er zullen er nog wel meer bij komen. (Redactie door Actiecomité).

Een aantal vragen ontbreekt in de enquête.

Hoge turbines zijn 120 tot 250 meter. Lage windmolens (eigen erf) zijn ca. 30 meter hoog. Hoge turbines zijn zichtbaar vanaf 30 tot 40 kilometer. Hoorbaar tot op 4 kilometer, en de drukgolven zijn voelbaar tot op 10 kilometer.

Missende Enquêtevraag: Ik vind dat we hoge turbines moeten plaatsen in Bronckhorst. We hebben hier lang genoeg kunnen kunnen genieten van een prachtig landschap, waar het stil kan zijn. Eens/Oneens.

Hoge turbines zijn gemaakt voor op zee. Hoge windturbines op land hebben een rendement dat ca. 75% lager is dan dezelfde turbines op zee. Dus ‘vier keer minder effectief op land dan op zee’.

Missende Enquêtevraag: Ik vind dat we deze hoge turbines zeker in Bronckhorst neer moeten zetten. Het rendement kan dan wel laag zijn, maar alle beetjes helpen. Eens/Oneens

De gemeente hanteert nog steeds een afstandsnorm van 400 meter tot woningen. In Frankrijk is dat 1000 meter. In Duitsland is het 2.500 meter. In Denemarken (ervaringsland) mag het niet meer op land, alleen nog maar op zee.

Missende Enquêtevraag: Ik vind het prima dat we de laagste norm hebben van Europa. En de ervaringen van andere landen zijn ook maar aannames. Als we de norm verhogen tot een voor de gezondheid verantwoord niveau, dan kunnen we ze hier helemaal niet plaatsen. Nee hoor, 400 meter aanhouden. Eens/Oneens

De landelijke politici kijken inmiddels anders naar turbines. Wiebes: ‘deze dingen horen niet op land, maar op zee’. Plasterk: ‘kathedralen van de nieuwe religie’. Dijkhoff: ‘niet heel Nederland volplempen met die turbines’. Ollengren: ‘Turbines moeten op zee’. Zeeland opteert voor twee nieuwe kerncentrales. Alle deskundigen zeggen dat je het met zon en wind niet redt.

Missende Enquêtevraag: We moeten ons niet af laten leiden door trends, en nieuwe inzichten. De turbines moeten er gewoon komen. Eens/Oneens

Er zijn tientallen groeperingen van turbine-gedupeerden, en ‘turbine vluchtelingen’. Ook de Nederlandse artsen luiden de noodklok. Ultrasoon lage pulstonen zijn ziekmakend. Met name huisartsen merken dit in hun praktijk.

Missende Enquêtevraag: Er kan wel door huisartsen uit eigen ervaring van alles verteld worden, maar artsen zijn ook maar gewoon mensen. En een Achterhoeker kan wel tegen een stootje. Gewoon neerzetten. Eens/Oneens

De hoge turbines zijn tot op ca. 4 km. afstand hoorbaar. Een 24/7 fluittoon. Als een wiek zo groot als de domtoren met 250 km. per uur (!) langs de mast gaat, ontstaat er een drukgolf.

Missende Enquêtevraag: Ik vind het geen probleem om niet meer met de ramen open te kunnen slapen. Tuin en terras zeggen mij ook niet zoveel. Ik vind dat we dit soort dingen ondergeschikt moeten maken aan een ver klimaatdoel. Eens/Oneens

Onderstaand het antwoord van de wethouder

38. Wanneer u de opinie van inwoners, en vooral omwonenden, peilt, bent u ook bereid hen relevante informatie vooraf te geven?

Wethouder: Wij hebben op diverse manieren informatie gegeven over het onderwerp en het proces. Tijdens drie bijeenkomsten praten experts en (ervarings)deskundigen u nog bij over de thema’s participatie, gezondheid en landschap. Naast de Bronckhorster raadsleden, worden inwoners, ondernemers en organisaties uitgenodigd voor deze expertavonden.

39. Maakt u voorafgaand een visualisatie-op schaal van de turbines, zodat de mensen de impact op landschap kunnen zien?

Wethouder: Van toepassing bij een initiatief, dus niet in deze fase.

40. Bent u bereid voorafgaand een BER (Bewoners Effect Rapportage) te maken (dringend geadviseerd door Vereniging Eigen Huis), zodat de mensen zich hier een opinie over kunnen vormen?

Wethouder: Standpunt na proces

41. Bent u bereid om voorafgaand de gezondheidseffecten op een rij te zetten? De Achterhoekse medici die u reeds gesproken heeft (Erich Taubert en Julian Rooks), bewegen zich in een groter wordend netwerk van bezorgde medici en huisartsen die ervaringen hebben opgedaan in hun eigen huisartsenpraktijk. Zij lijken ons geschikte kandidaten.

Wethouder: We organiseren ook een expertavond over het thema gezondheid. Over geschiktheid van personen doen we geen uitspraak.

42. Bent u bereid voorafgaand aan de enquête e.d. van uw kant melding te maken van de volgende feiten:

 – hoge windturbines zijn tot op 3 tot 4 km afstand goed hoorbaar;

Wethouder: Uw aanname, voor deze aanname mist wetenschappelijke onderbouwing.

– ultrasone (laagfrequente) drukgolven zijn tot op 10 kilometer afstand voelbaar, en tot op 15 (!) kilometer afstand meetbaar;

Wethouder: Uw aanname, voor deze aanname mist wetenschappelijke onderbouwing.

– wonen binnen een straal van 3 tot 4 km tot windturbines levert bij 30% tot 40% van de mensen gezondheidsklachten op;

Wethouder: Uw aanname, voor deze aanname mist wetenschappelijke onderbouwing.

– van de omwonenden binnen een straal van 3 tot 4 km zal 50% tot 80% van de mensen verhuizen vanwege de overlast;

Wethouder: Uw aanname, voor deze aanname mist wetenschappelijke onderbouwing. Er zijn ongeveer 2500 windmolens op land gerealiseerd. Zou het waar zijn dan zouden honderdduizenden mensen (en soms hele steden) in Nederland verhuizen vanwege de overlast. Daarvan is geen sprake.

– hoge windturbines op land hebben een rendement dat ca. 75% lager is dan dezelfde turbines op zee. Dus ‘vier keer minder effectief op land dan op zee’.

Wethouder: Uw aanname. De technische opbrengst is op zee gemiddeld iets hoger. Dat de gemiddelde opbrengst  per  molen op zee hoger ligt, komt door de gemiddeld hoge molens op zee. Het economisch rendement (en de verschillen daarin tussen wind op zee/op land) is een andere discussie.

De inhoud van de enquête

U geeft aan een enquête te willen houden onder de bewoners. We weten allemaal dat dit een even krachtig als gevaarlijk instrument is.

43. Bent u bereid de concept vraagstelling van de enquête vooraf te laten beoordelen door een onafhankelijke partij, aan te wijzen door de gemeenteraad?

Wethouder: We hebben de vragenlijst reeds door een onafhankelijke partij laten maken.

44. Maakt u in uw enquête een onderscheid tussen ‘inwoners van de gemeente’ en ‘toekomstige omwonenden van de zoekgebieden/mogelijke locaties’?

Wethouder: Nee. Er zijn, zoals ik u reeds meermalig in meerdere brieven en mails heb uitgelegd, geen zoekgebieden of mogelijke locaties. Dit onderscheid kan dan ook niet worden gemaakt. Gelijk aan vraag 36.

45. Bent u voorafgaand aan de enquête bereid aan te geven op welke wijze u de resultaten gaat interpreteren en verwerkt tot conclusies?

Wethouder: Het PON zal onafhankelijk de resultaten interpreteren en verwerken tot conclusies. Dit wordt niet door het college of de medewerkers van Bronckhorst gedaan. Het rapport zal worden aangeboden aan de raad, met apart daarvan de zienswijze van het college. Deze twee zullen uitdrukkelijk gescheiden blijven om de  onafhankelijkheid van Het PON te garanderen.

Afbeelding: pexels