Totaal Verrast

Begin maart 2019 kwamen we er puur toevallig achter dat binnen enkele weken besloten zou worden over de plaatsing van 12 mega windturbines in ons landschap. Energiecentrales van 250 meter hoog!

Met een brandbrief aan de politiek hebben we uitstel van besluitvorming gevraagd. En gekregen van een meerderheid van de raad.

Actiecomité
 ‘Op en Um ’t Hengels Zand – duurzaam & leefbaar

Per email en per gewone post

Gemeente Bronckhorst t.a.v. wethouder de heer P. Hofman
cc aan overige leden B&W
Elderinkweg 2

7255 KA Hengelo Gelderland

Datum: 17 maart 2019

Betreft: Uitnodiging afstemmingsoverleg

Geachte heer Hofman,

Namens actiecomité ‘Op en Um ’t Hengels Zand – duurzaam & leefbaar’ nodigen wij u van harte uit voor een afstemmingsoverleg.

Aanleiding

Zeer recent zijn wij er bij toeval achter gekomen dat er een ingrijpend beleidsplan is gemaakt dat binnenkort door de gemeenteraad wordt behandeld. Het betreft de ‘Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030’.
We zijn ons rot geschrokken en merkten dat vrijwel niemand die wij benaderden van dit beleidsplan afwist.
Bewoners hebben zich met spoed verenigd in een actiecomité, genaamd ‘Op en Um ’t Hengels Zand – duurzaam & leefbaar’. Onze naam is ook onze doelstelling.

Uitstel

Wij constateren dat er reeds op 28 maart een raadsvergadering plaatsvindt over de Routekaart, met een besluitvormend karakter.

Dit is niet verstandig. U handelt overhaast. Op basis van onderstaande argumenten.

Daarom verzoeken wij u met klem om uitstel van voornoemde besluitvorming.

Zoals u al aangaf tijdens de raadscommissie vergadering, wil de gemeente  ‘Drentse toestanden’ voorkomen dus ga eerst met ons en de andere bezorgde burgers van Bronckhorst in gesprek, is ons verzoek.

Onze argumentatie voor uitstel
Ons inziens is een verantwoorde besluitvorming op 28 maart is niet mogelijk en wel primair om de navolgende redenen:

 1. De energietransitie kent dynamiek, vanuit technisch oogpunt. Denk aan kernenergie, waterstof, zonne- en windenergie, aardwarmte, waterkracht, biobrandstof, de bijbehorende infrastructuur, etc.
 2. De technologische innovatie gaat nu heel snel, op meerdere sporen. Het is daarom onverstandig om nu definitieve keuzes te maken voor specifieke vormen van duurzame energieopwekking. De te ambitieuze doelstelling van de gemeente om  reeds in 2030 energieneutraal te zijn, is alleen mogelijk en haalbaar met grootschalige projecten zoals zonneparken en windenergie terwijl de objectieve inpasbaarheid en effectbeoordeling van deze projecten niet of nauwelijks heeft plaatsgevonden en consulatie met de burger hierover is overgeslagen.
  Politieke besluitvorming op landelijk niveau (klimaatakkoord, aardgas, etc.) is nog gaande, de maatschappelijke onrust groeit en burgers voelen zich ‘overvallen’.
 3. Akkoord van Groenlo, AvG versus Routeplan: Op basis van het AvG is de Routekaart opgesteld. Gaat Bronckhorst energieleverancier zijn in de Achterhoek?
  Immers volgens de tabellen in het AvG gebruikt Bronckhorst 13% van het totale energiegebruik in de Achterhoek en gaat in de plannen 23,5% leveren.
  In de Routekaart staat aangegeven dat Bronckhorst uitsluitend voor eigen behoefte gaat produceren? Hoe zit dit?
 4. De haalbaarheid van 2030 wordt is niet realistisch. Onze deelnemer en expert ‘duurzame woningbouw’ heeft grote vraagtekens bij de haalbaarheid om de energievraag in geheel Bronckhorst te verminderen met 45% ten opzichte van 2015. Daarnaast zet onze expert ‘duurzame energie’ grote vraagtekens bij de haalbaarheid om alle benodigde energie op te kunnen wekken binnen Bronckhorst.
 5. De planologisch en ecologische inpasbaarheid is niet onderzocht en  wordt evenzeer door ons betwist.
  We hebben specifieke kennis over duurzame energieprojecten betrokken bij ons actiecomité wat ons geleerd heeft dat de planologische inpasbaarheid absoluut onvoldoende onderzocht is waarnaast andersoortige effectbeoordeling ook niet door de gemeente is getoetst en/of onderzocht.
  Visualisaties van uw plannen, in casu het aan de burger laten zien hoe de door uw geplande projecten straks in het landschap te zien zijn, zijn niet gemaakt.
  De gemeente wil deze onderzoeken naar eigen zeggen laten uitvoeren door initiatiefnemers wat zeer ongewenst is door het subjectieve karakter die de onderzoeken dan krijgen.
  De gemeente verzaakt hierbij minimaal haar zorgplicht.
 6. De spelregels van het komende proces zijn voor nagenoeg iedereen onduidelijk. Uit onze contacten en informatie met andere organisaties en specialisten leerden wij dat we op zeer onze hoede moeten zijn. Nou, dat zijn we. Klaar wakker!
 7. Het betreft onomkeerbare beslissingen. Voor de komende 30 jaar. Die maak je niet zonder echte burgerparticipatie, binnen een context die een enorme dynamiek kent.
 8. Het proces van besluitvorming wekt de suggestie van overrompeling en heeft de geur van achterkamers.
 9. De onderliggende stukken, zoals de kansen- en belemmeringskaart en het koersdocument, zijn onduidelijk en veroorzaken onrust.
  Zoals reeds gemeld tijdens de raadscommissievergadering worden grondeigenaren in Halle al benaderd door projectontwikkelaars voor het plaatsen van zonneparken!

Onze aanpak

Wij bereiden nu een mediagevoelige campagne voor omdat wij de indruk hebben dat u (nog) niet open staat voor onze argumenten en zorgen. Denk aan de pers, en social media. Om andere inwoners te informeren en te mobiliseren.  Dit laatste door middel van acties. Door ons te verenigen zijn we daar prima toe in staat.

Een concept hebben wij gereed. Wij zijn actiegericht, actie bekwaam en actiebereid.

Doel van onze uitnodiging

 1. Het verkennen van onze gezamenlijke agenda. Duurzaamheid, inderdaad, maar bovenal leefbaarheid. Leefbaarheid in ruimste zin van het woord: Bewoners, recreanten, ondernemers, landschap, natuur. Op het gebied van planologie, projecten en ontwikkeling en duurzaamheid/duurzame energie hebben wij expert-kennis in huis, welke kennis wij willen delen met u.  
 2. Het verduidelijken van onze argumentatie, mocht daar behoefte aan zijn, met als oogmerk een toezegging van u dat u uw voorgenomen besluitvorming uitstelt.
 3. Het sonderen van door ons te plannen acties. Mede op basis van uitstel (J/N) en ons overleg met u, kunnen wij de toon en inhoud van onze (mediagevoelige) plannen bepalen.
 4. Wij willen door u behandeld worden als een volwaardig dialoogpartner.

Ons voorstel voor overleg:

Waar:              Restaurant de Heeren van Wolfersveen, Ruurloseweg 38, 7021 HC Zelhem;
Wanneer:       Woensdag 20 maart, de gehele dag of donderdagochtend 21 maart.

Met vriendelijke groet,

Namens actiecomité ‘Op en Um ’t Hengels Zand – duurzaam & leefbaar’,

Dennis Klaver
Herman Koster
Rik Hulsman

Henk Mentink

Ton Schaapveld