Opschakelen naar Provinciale Staten

Opschakelen naar Provinciale Staten

Afbeelding: Omroep Gelderland

GroenLinks deelt ons mee dat de gemeente Bronckhorst aan de Provincie Gelderland inmiddels heeft aangegeven hoeveel energie zij zal gaan opwekken. ‘Daarin nemen we de mega windturbines ook mee. Wat de bewoners of de gemeenteraad (in 2021) er ook van vinden, maakt dan niet meer uit. De Provincie zal het dan gewoon kunnen afdwingen’.

Zoals het nu gaat, kan echt niet.

 • Een geheim rekenmodel
 • Geen onderzoek naar de planologische inpasbaarheid van minstens 12 mega windturbines (250 meter hoog)
 • Geen openbaarheid van de voorgenomen locaties
 • Geen gesprek met omwonenden en ondernemers (locaties worden immers niet meegedeeld)
 • Een afstandsnorm (400 meter) die absurd is, ook naar internationale normen
 • Geen aandacht voor de gezondheidseffecten
 • Geen draagvlak
 • Het passeren van de gemeenteraad

Ons Actiecomité heeft onderstaande brief naar de Politieke Partijen van de Provinciale Staten gestuurd.

Actiecomité  ‘Op en Um ’t Hengels Zand – Bronckhorst duurzaam & leefbaar’    

Aan: [Politieke Partij] Provinciale Staten Gelderland

               t.a.v. ……                                                     20 juli 2020

                                                                                                       C.c.        ……

Geachte …….,

Ons Actiecomité vraagt dringend uw aandacht voor het volgende.

De gemeente Bronckhorst is vast voornemens haar landelijk gebied te voorzien van minstens 12 windturbines van 250 meter hoog. Maasvlakte 3.

Met een afstandsnorm voor woningen van 400 meter. Deze turbines zijn gemaakt voor op zee. Niet voor ons coulisselandschap, om daarmee stroom op te wekken voor haar eigen gemeente, en mogelijk ook voor buurgemeenten, die niet van plan zijn de leefbaarheid en landschappelijkheid aan te tasten met dergelijke energiecentrales.

De coalitie probeert onder aanvoering van Groen Links- wethouder Paul Hofman haar plannen te realiseren, zonder in eerlijke dialoog te willen gaan met de inwoners. Zonder te kijken naar de planologische inpasbaarheid. Zonder inzicht te geven in haar rekenmodellen. Zonder de gemeenteraad er verder bij te betrekken.

Men hoopt de plaatsing van deze turbines met een ‘bod’ aan de provincie Gelderland  af te dwingen. Waardoor de inwoners en de gemeenteraad gepasseerd worden.

Ons Actiecomité zet zich in  voor een transparant, zorgvuldig en eerlijk proces van besluitvorming.

Daar is nu absoluut geen sprake van.

Omdat de bevolking niet gehoord werd (toevallig zijn we er op het laatste moment achter gekomen …), is de besluitvorming vanwege massale acties bij het gemeentehuis eerst met een half jaar (maart 2019), en vervolgens (oktober 2019) met twee jaar uitgesteld. Er is geen dialoog geweest, er is geen draagvlak, zo werd geconstateerd.

Nu meldt Groen Links (GL Bronckhorst) ons, dat dit uitstel geen enkele waarde heeft. En dat ‘draagvlak’ bij de bewoners niet meer relevant is. De gemeente Bronckhorst heeft in samenwerking met zeven overige Achterhoekse gemeenten, een z.g. ‘conceptbod’ uit doen gaan naar de Provincie Gelderland. Voor opwekking van duurzame elektriciteit. Groen Links (de heer Michel Coenen) deelt ons mee dat dit ‘bod’ ook de stroom van de 12 windturbines betreft, en dat ‘de Provincie het dan gewoon af gaat dwingen’. ‘Met de gemeenteraad en draagvlak hebben we niets meer te maken’.

De inzet van ons Actiecomité is al 1,5 jaar:

 • Maak de rekenmodellen openbaar. Het lijkt er op dat de berekeningen werkelijk niet kloppen. (Alleen de 12 windturbines voorzien al in de elektriciteit van ca. 180.000 huishoudens, Bronckhorst heeft circa 16.000 huishouden). De gemeente weigert dit, en geeft aan dat de rekenmodellen ‘geheim’ zijn.
 • Hanteer een acceptabele afstandsnorm tot woonhuizen. De gemeente gaat uit van 400 meter. (Duitsland: 2.500 meter. Frankrijk 1.200 meter, Denemarken: niet op land, alleen op zee). De wethouder weigert dit. ‘400 meter is prima’.
 • Kijk naar de planologische inpasbaarheid. Waar wil je ze dan neerzetten? De wethouder wil dit niet. ‘We gaan eerst beslissen dat ze er komen, en dan kijken we wel hoe we ze inpassen’.
 • Wijs mogelijke locaties aan. Dat doet de gemeente niet. (Wel worden in het geheim gesprekken gevoerd met landeigenaren …).
 • Ga met de omwonenden en bedrijven rondom deze locatie in gesprek. ‘Dat doen we niet, want we weten de locaties nog niet …’.

De wethouder is duidelijk: ‘we laten het over aan het vrije spel der krachten …’.

Oftewel: eerst wordt de oplossing bedacht, en dan wordt er een proces bij gezocht.

Er is al zoveel onderzoek gedaan naar gezondheidsklachten, hetgeen in het buitenland geleid heeft tot verzwaring van de normen. In Denemarken mogen winturbines zelfs niet meer op land worden geplaatst, …. Slagschaduw, geluid tot op 4 kilometer hoorbaar, drukgolven (ultrasoon laag) tot op 7 kilometer voelbaar. Dit wordt niet serieus genomen. Onze wethouder: ‘als je een geitenboerderij hebt, loop je ook risico’s’.

De leefbaarheid rondom (in een cirkel van 4-7 km) van hoge windturbines (200- 250 meter) wordt ernstig aangetast. Slapen met de ramen open kan niet meer. Door forse jaarlijkse betalingen profiteren enkele grondeigenaren, maar de gemeenschap wordt verdeeld en van het Noaberschap blijft niets meer over…

De gemeente Bronckhorst en de overige Achterhoekse gemeenten staan aan de vooravond van een gigantische dwaling. Met rampzalige gevolgen. Dergelijke turbines (met wieken zo groot als de Domtoren) horen op zee. Het spel wordt door de gemeente achter de rug van de bewoners om gespeeld. En de democratie wordt omzeild.

Het heeft er alle schijn van dat onze wethouder 12 turbine-kathedralen neer wil zetten, als bewijs van zijn slagkracht en met het oog op zijn carrière.

Onze vraag aan [Politieke Partij]:

Het door gemeente Bronckhorst uitgebrachte bod dient kritisch bevraagd te worden.

 • Zijn er rekenmodellen en kloppen deze wel?
 • Is het wel realistisch, gezien de snelle technologische ontwikkelingen en bijvoorbeeld de windturbine-waterstof-plannen rondom de Eemshaven, om het landschap en de leefbaarheid van de Achterhoek onomkeerbaar te beschadigen door het plaatsen van dergelijke mega-turbines?
 • Is er wel ruimte voor dergelijke energieparken en mega turbines in het buitengebied?
 • Zijn er mogelijke locaties bekend?
 • Is er per locatie een bewoners effect rapportage (BER)?
 • Is er al met rechtstreeks betrokkenen gesproken, wat vinden zij er van?

Aan geen van bovenstaande punten is voldaan.

Laat u niet sussen door ‘het doel heiligt de middelen’. Of door mooie woorden. Of door de herhaalde uitspraak ‘er is veel draagvlak’. Dat is er niet!

Voor de duidelijkheid merken wij op dat wij niet tegen windmolens zijn. Wij staan voor een eerlijk en transparant proces van (democratische) besluitvorming.

Wij menen dat in dit traject [Politieke Partij] kan laten zien waar zij voor staat. Een realistische kijk op de energietransitie, en een eerlijk proces. Hier is nu, binnen onze gemeente, geen sprake van.

Voor een beschrijving van de afgelopen periode:

Hopend op uw gezonde en kritische blik,

Groet,

Actiecomité Op en Um ’t Hengels Zand – Bronckhorst duurzaam & leefbaar

Henk Mentink

Rik Hulsman

Herman Koster

Afbeelding: pexels