Pittige vragen aan de wethouder. Pijnlijk. Krijgen we daarom geen antwoord?

Pittige vragen aan de wethouder. Pijnlijk. Krijgen we daarom geen antwoord?

Op 21 januari hebben we als Actiecomité vanuit onze achterban een pittige brief moeten schrijven aan de wethouder. Tegenstrijdige uitspraken, uiterste vaagheid en beweringen die lijnrecht staan tegenover die van het onderzoeksbureau Het Pon. Dit alles moet opgehelderd worden.

Onderstaand onze brief, en een mooi voorstel. Een hele lap tekst, dat wel.

Aan:                     Wethouder de heer Hofman, gemeente Brockhorst

C.C.:                     CB&W en de raadsleden Bronckhorst

Datum:                21 Januari 2021

Betreft:                Reactie op u mail d.d. 14 Januari 2021 betreffend de enquête kaderstelling

Geachte heer Hofman,

Dank u wel voor uw vlotte reactie op onze kennisgeving aan CB&W en de raadsleden betreffend (het proces van) de enquête over windturbines. Uw reactie is snel, en verwijtend van toon. U verwijt ons onredelijkheid en ongepastheid. Daarnaast bevat uw reactie ook enkele andere aantoonbare onjuistheden. en gaat u ook nu niet op de inhoud in. Ons Actiecomité baseert zich op feiten.

Allereerst wijzen we u op de context van de discussie. Daarna gaan we inhoudelijk en puntsgewijs in op uw respons. We sluiten zoals gewoonlijk af met een aantal vragen aan u.

De Context

Al bijna twee jaar verkeren veel inwoners van Bronckhorst in slopende onzekerheid. Komen de windturbines bij mij in de buurt te staan? Het levert veel stress op. Aan de ene kant hebben we een wethouder die een plan door wil voeren.

Aan de andere kant hebben we een grote groep mensen die zich in hun leefomstandigheden al lange tijd ernstig bedreigd voelt. Dat doet wat met mensen. Men wil nu eindelijk eens duidelijkheid: waar komen ze in ieder geval niet, waar komen ze misschien wel, of komen ze helemaal niet?

Mensen willen verder kunnen gaan met hun leven. We hebben hier wel met mensen te maken. Dit duurt veel te lang, en maakt de mensen boos. Zo werkt dat. Het absorberend vermogen van inwoners neemt af, en de irritatie over het proces neemt toe. We zitten helaas in een dynamiek van verdere verharding, waarbij het vertrouwen in de politiek ernstig begint te wankelen. Onze hoop is om dit gezamenlijk ten goede te keren.

Onze reactie op uw mailbericht van 14 januari

 In onze reactie aan u, gaan we wel op de inhoud in. In willekeurige volgorde.

 1. U stelt: ‘Door de uitslag van de enquête a priori af te wijzen, ontneemt u andere inwoners de gelegenheid om hun mening via de enquête naar voren te brengen. Ik neem daar nadrukkelijk afstand van’.

De enquête is op 18 december gesloten.  Ons WOB-verzoek is gedateerd op 14 december. Op 15 december zijn reacties van inwoners op de site van ons Actiecomité geplaatst. Mag dat niet? Mogen burgers niet met elkaar spreken over de enquête?

Onze berichtgeving op de site waaraan u refereert, waaronder de toetsing van de enquête door een team uit de achterban,  is op 11 januari, dus ruim na de sluiting van de enquête, verschenen. Dus dat heeft helemaal geen invloed op de respons. Een onterecht verwijt van uw kant.

 • Inderdaad hebben we de afgelopen jaren kritiek geuit op het ‘participatieproces’. En bovenal u uitvoerig van advies voorzien over de te kiezen aanpak. In de vorm van voorstellen. Géén van onderstaande voorstellen is door u gehonoreerd. Het proces weerspiegelt onze voorstellen dus helemaal niet.

Vanaf het begin hebben we voorgesteld:

 • Kijk kritisch naar het rekenmodel. We wekken 4 tot 5 keer meer energie op dan noodzakelijk voor eigen gebruik. Dit hebben we inhoudelijk met u doorgesproken en doorgerekend. Toen u aan voelde komen dat het inderdaad rare cijfers zijn, heeft u het agendapunt afgebroken, en toegezegd dat u een overleg zou plannen met de deskundigen van ons actiecomité, en het bureau dat de berekeningen gemaakt heeft. Niet gedaan.
 • Kijk vervolgens naar de planologische inpasbaarheid. Waar kun je de turbines kwijt, op een verantwoorde afstand (gezondheid/leefbaarheid) tot omwonenden? En kun je ze wel op een verantwoorde manier plaatsen? Tot op de dag van vandaag maakt u nog steeds geen locaties bekend. Het hele buitengebied is nu al bijna twee jaar lang gegijzeld. Niet gedaan.
 • Zet de relevante informatie op een rij, voor de inwoners. Geef aan wat de overlast is, die veroorzaakt wordt. Hoge turbines: hoorbaar tot op 3 a 4 km,  lage drukgolven 7 km,  zichtbaar tot op 30 a 40 km. Niet gedaan.
 • Maak een BER (Bewoners Effect Rapportage). Niet gedaan.
 • Maak een visualisatie op schaal. Niet gedaan.
 • En wees zorgvuldig, transparant en vooral eerlijk naar de inwoners toe … Niet ‘ineens stonden ze daar …’.
 • Wees concreet: wat is ‘draagvlak’,  wat is ‘participatie’, wat is ‘50% lokaal eigendom’? Niet gedaan.
 • Vertel eerlijk waar je het wel, en ook waar je het niet met de inwoners over wilt hebben. Niet gedaan.
 • Neem de gezondheidsrisico’s serieus. Gebeurt niet. Verontruste artsen hebben met u gesproken. Een afstand van 2 tot 3 kilometer is verantwoord (afhankelijk van de hoogte), geven zij aan. Het heeft uw mening niet veranderd.
 • We hebben aangedrongen op een keiharde inzet op besparingen/verduurzaming, en laaghangend fruit (panelen op daken etc.). Net zoals de Gemeenteraad destijds. Hierop wordt  absoluut onvoldoende resultaat geboekt. Het gebrek aan voortgang  op dit punt, gebruikt u nota bene als extra argument voor windturbines.
 • U heeft een extern adviseur ingehuurd om u van advies te dienen om de communicatie met de actiecomités en inwoners te verbeteren. Dit juichten we toe. We hebben een prima interview met haar gehad. Helaas heeft zij de opdracht aan u terug gegeven ‘vanwege integriteitsredenen …’. We hebben bij u aangedrongen op een vervanger, een vervolg. Omdat dit heel nuttig is. Niet gedaan.
 • Wat we zeker nooit voorgesteld hebben, is het enquêteren ‘per huishouden’. Hoe komt u daar bij? Wij hebben altijd aangedrongen op een dialoog met de omwonenden van de mogelijk aan te wijzen locaties van turbineparken.
 • Het Actiecomité is inderdaad van mening dat windturbines van 250 meter hoogte ‘energiecentrales zijn die niet op land thuis horen’. Vanwege het veel te lage rendement (de turbine draait maar op 25% tot 40% van haar vermogen). De overlast tot in de wijde omtrek, aantasting van landschap en natuur. Slapen met de ramen dicht, en niet meer buiten op het terras. Dat geldt voor honderden woningen. Op onze site Hengelsezand.nl kunt u de schokkende verhalen lezen van de mensen die het echt meegemaakt hebben.

Dat ze niet op het land horen, daarin staan we als Actiecomité niet alleen. Landelijke politici (Ollengren, Dijkhoff, Wiebes, Plasterk e.a.) hebben zich hier al uitdrukkelijk over uitgelaten. De bestuurders, verantwoordelijk voor de Hoekse Waard, zijn achteraf tot nieuw inzicht gekomen. Berkelland, noem maar op. Het RIVM adviseert meer rekening te houden met de afstand, in relatie tot gezondheid. U blijft koersen op een afstand van 400 meter tot woningen, stelt dit niet ter discussie, neemt het niet op als vraag in de enquête, en meldt het evenmin als voorinformatie bij  de enquête.

U heeft gelijk. Wij zijn inderdaad hardnekkig in onze mening dat hoge turbines niet op land, en zeker niet in ons landschap thuis horen. Wij zijn voor duurzaamheid, en ook voor leefbaarheid. Wij vinden dat alle aspecten eerlijk in de afweging moeten worden meegenomen, en in balans moeten zijn.

Wij zijn hardnekkig. U bent eveneens hardnekkig. U wilt een inmiddels niet meer realistische klimaatafspraak nakomen door het plaatsen van (hoge) turbines. U maakt de enorme belangen van inwoners op het gebied van leefbaarheid, gezondheid, landschap, en natuur hieraan volstrekt ondergeschikt. Deze belangen van de inwoners moeten voor u wijken voor een abstract, ver doel. Uw opstelling is met de huidige inzichten niet meer houdbaar.

U houdt star vast aan 400 meter, en stelt dit buiten de discussie.

Hoewel u zelf ‘250 meterhoogte’ meermaals genoemd heeft met betrekking tot de windturbines, heeft u in een later stadium aangegeven dat dit een ‘overdreven karikatuur’ was. Op onze vraag waar we dan wel aan moeten denken, bij de maximale hoogte, geeft u geen antwoord. U kunt hierin toch gewoon transparant zijn?

U doet als of u luistert, en open staat voor de stem van de inwoners. Maar dat is niet zo. Via onze achterban, andere actiecomités, natuurorganisaties, artsen, we horen altijd het zelfde.

U hoort alles  beleefd en gewillig aan. U bent geduldig. Dat is positief. Maar u komt niet tot nieuwe inzichten. Dat geeft u zelf ook aan. ‘Hoogstens op het gebied van klimaaturgentie’, zegt u (per mail, 30 november 2020). U hoort het wel, maar u luistert niet.

Onbewogen doet u ervaringsfeiten af als ‘aannames’. Het voorzorgbeginsel van de Overheid negeert u. Bronckhorst zal haar blinde ambitie los moeten laten.

Een ‘blinde ambitie’ is gevaarlijk. Zij versmalt het blikveld op het grotere geheel. Het maakt omgevings-ongevoelig, en filtert onwelgevallige feiten uit. Nieuwe inzichten worden niet meer opgedaan, de inhoud wordt vermeden, onterechte verwijten worden gemakkelijk gemaakt. Mogelijk is er inmiddels sprake van een ‘blinde ambitie’.

U wilt hoge windturbines In Bronckhorst. En u wilt kunnen zeggen dat het in goede samenspraak met de inwoners is gegaan. Dat gaat niet samen.

Daarbij vermijdt u het om expliciet te zijn. Bijvoorbeeld over de hoogte. Over de afstand. Over ‘waar misschien wel en waar zeker niet’. Over de overlast, over effect op het landschap en natuur. Daarin houdt u de inwoners onwetend. Dit zorgt bij een behoorlijk aantal inwoners, zeker in de buitengebieden en aan de randen van dorpen, voor langdurige en extreme stress. Komen ze hier, komen ze bij ons?

 • U maakt in uw reactie ‘ernstig bezwaar tegen de beschuldigingen ten aanzien van de integriteit en deskundigheid van onze ambtelijk medewerkers en externen die betrokken worden’.

U introduceert in de dialoog ‘integriteit’ en ‘deskundigheid’. Die begrippen hebben wij  nooit gebruikt. Dit zijn immers zware begrippen, waar niet lichtzinnig mee omgesprongen mag worden.

We beschuldigen ook helemaal niemand. U stelt hiermee het  Actiecomité in een kwaad daglicht.

We stellen gewoon een aantal tegenstrijdige uitspraken vast. Zoals verder op in dit document nogmaals verwoord. We hebben het niet over integriteit. Uw uitspraken conflicteren sterk met die van Het Pon. Dat maken we kenbaar. Uw ambtenaren staan hier buiten. U kunt hierover gemakkelijk duidelijkheid geven, waarom doet u dat niet?

Ons WOB-verzoek kan wel duidelijkheid bieden. Maar we worden gebeld door de Gemeente.  Om het WOB-verzoek in te trekken, ‘omdat jullie er toch niets aan hebben’. Om het naar 1 April te verschuiven. Uiteindelijk maakt u gebruik van uw wettelijke mogelijkheid om het antwoord 4 weken uit te stellen. Met als reden ‘dat het zoveel werk is …’.

Eén van de dingen die we met het WOB-verzoek willen bereiken, is het verkrijgen van inzicht. Is er, en in hoeverre, sprake geweest van eenzijdige, sturende en inhoudelijke beïnvloeding van de enquête door de gemeente? Met het WOB-verzoek proberen we het wantrouwen en de sterke twijfel die bij de achterban heerst, weg te nemen. Dit middel moeten we helaas gebruiken, omdat u niet transparant bent. Uitstel werkt niet mee aan vertrouwen.

De tegenstrijdigheden tussen de uitspraken van de wethouder en de uitspraken van Het Pon.

 • U heeft verzekerd dat een  ‘onafhankelijk’ onderzoeksbureau voor u betekent dat de gemeente na het verstrekken van de opdracht geen (inhoudelijk) contact meer zal hebben met dit bureau. ‘Om niet te beïnvloeden’.

Het Pon geeft zelf daarentegen letterlijk per mail (d.d. 16 december 2020) aan: ‘De opdrachtgever bepaalt de kaderstelling, en heeft invloed op de formulering van de vragen. De vragenlijst is met de gemeente Bronckhorst inhoudelijk afgestemd en vastgesteld’. En: ‘Een communicatiemedewerker van de gemeente heeft zowel de uitnodigingsbrief als de vragenlijst gecheckt en waar nodig de formulering aangepast …’.

Dit is toch tegenstrijdig? U kunt toch gewoon eerlijk zeggen hoe dit zit?

 • Daarnaast geeft u per mail aan (30 november 2020): ‘Het PON zal onafhankelijk de resultaten interpreteren en verwerken tot conclusies. Dit wordt niet door het college of de medewerkers van Bronckhorst gedaan’.

Het Pon daarentegen meldt per mail (d.d. 16 december 2020) : ‘we geven de antwoorden op alle vragen weer, zonder daarover een oordeel te vellen’. ‘Zonder daar een mening aan te verbinden’. Zij meldt dat de gemeente de ‘kale cijfers’ krijgt, zonder interpretatie en conclusie. Dat laat Het Pon aan de gemeente over. Het Pon interpreteert niet, en concludeert niet, zegt ze.

Ook op dit punt kunt u toch gewoon eerlijk zeggen hoe het zal gaan? Het Pon en de gemeente zeggen allebei iets heel anders. Hoe zit dat dan?

 • Een spontaan gevormd team van vier mensen met een wetenschappelijke achtergrond, is kritisch door de enquête gelopen. Dit team zet een aantal heel duidelijke vraagtekens bij de enquête. Op het gebied van volledigheid, eenduidigheid, informatiegraad, betrouwbaarheid, en sturend effect. Ons Actiecomité heeft de bevinding van dit team onverkort gerapporteerd. Het leek ons goed om ook de raadsleden hiervan op de hoogte te stellen. Die kunnen hun eigen mening vormen. U kunt dit signaal ook waarderen, we willen toch een goed proces?

Om aan eventuele twijfel een einde te maken, is het voor de Gemeente eenvoudig om de enquête, en de bevindingen van het team, aan een (onafhankelijk) methodoloog voor te leggen. Die kan in een halve dag tijd aangeven of de kritiek van ‘het team’ hout snijdt, of dat de enquête er best mee door kan. Dat is toch geen probleem? Dat scheelt later een hoop discussie over de interpretatie.

Overigens heeft Het Pon in het concept verslag doorgestreept dat zij voor 100% achter de validiteit van de enquête staat. Dat is merkwaardig.

Wanneer er duidelijkheid is over de tegenstrijdigheden tussen uw uitspraken en die van Het Pon, en wanneer de enquête formeel getoetst is door een onafhankelijke expert,  is het voor ons Actiecomité en mogelijk de Gemeenteraad vroeg genoeg om een opinie te vormen. Wij wachten dat graag af.  

Nu verdedigt u zich al vast tegen een aanval die niet heeft plaatsgevonden. Dat is niet nodig.

Interview van het Actiecomité door het Pon.

We laten ons graag interviewen. We blijven, af en toe met engelengeduld, sturen op een zorgvuldig, transparant en bovenal eerlijk proces. Waarbij we voeling met onze achterban houden. Het duurzaamheidsideaal ondersteunen, en de gezondheid van de inwoners, de leefbaarheid, het landschap niet ondergeschikt willen maken. Wij stellen het op prijs dat u ons in de gelegenheid stelt, en maken er graag gebruik van. We wachten het initiatief van Het Pon af.

Vragen

Zoals altijd verzamelen wij vragen uit de achterban. Ook deze keer willen wij deze graag aan u stellen. U heeft altijd de moeite genomen om ze te beantwoorden. Wij hopen ook nu dat u deze vragen kunt beantwoorden. De achterban, Het Pon, gemeenteraadsleden, ook ambtenaren, velen kijken naar uw antwoord uit. Het zal twijfels weghalen, en hopelijk het groeiende wantrouwen teniet doen.

Vraag 1: Is er na de opdrachtverstrekking aan Het Pon wel of geen inhoudelijk contact/beïnvloeding  geweest over de inhoud van de enquête? U zegt van niet, Het Pon zegt (per mail) van wel. Wie heeft er gelijk?

Vraag2 : U zegt (per mail 30 november 2020) dat Het Pon de resultaten interpreteert, en conclusies trekt. Het Pon deelt mee  (per mail 16 december 2020) dat de gemeente dit zal doen. Wie gaat het nu doen?

Het Pon schrijft in haar mail:

Een communicatiemedewerker van de gemeente heeft zowel de uitnodigingsbrief als de vragenlijst gecheckt en waar nodig de formulering aangepast om ervoor te zorgen dat de tekst zo begrijpelijk mogelijk is voor iedereen’.

Vraag 3: Is dit juist?

U hecht aan feiten, schrijft u. Op onze website staan vijf getuigenissen van echte mensen. Met hun echte namen. Met hun ware verhaal. Opgetekend door twee journalisten/auteurs uit Bronckhorst.

Vraag 4: Bent u nu nog steeds van mening dat ‘overlast’ ook maar een mening is? Of bent u bereid om de ervaringen van deze mensen als feiten, in plaats van ‘aannames’ aan te nemen?

In de enquête wordt gesproken over ‘hoge’ en ‘lage’ windmolens.

Vraag 5a: Wat verstaat u zelf onder ‘hoog’? En ‘laag’? (Bij benadering, in tiphoogte).

We spreken over de tiphoogte.

Vraag 5b: Vanaf een tiphoogte van ca. … meter spreek ik niet meer over een ‘lage’ windmolen.

Vraag 5c: Als de tiphoogte minder is dan ca. … meter, spreek ik niet meer over een ‘hoge’ windmolen.

Vraag 5d: Een ‘hoge’ windmolen heeft toch minstens een tiphoogte van ca. … meter.

Vraag 5e: Een ‘lage’ windmolen komt met zijn tiphoogte toch echt niet boven de … meter.

Vraag 5f: Indien  u niet weet wat u bovenstaand in moet vullen, hoe kunt u dan van de inwoners een betrouwbaar antwoord verwachten?

Vraag 5g: Indien u wel bovenstaand in kunt vullen, waarom maakt u dit dan niet duidelijk in de enquête?

Het Pon geeft per mail (16 december 2020) aan dat de Gemeente de kaderstelling heeft bepaald.

‘Leefbaarheid’ en ‘Natuur’ zijn niet als onderwerp gekozen. Evenmin als ‘alternatieve energiebronnen’.

Vraag 6: Waarom zijn bovengenoemde onderwerpen buiten de vraagstelling gehouden?

Wanneer ‘leefbaarheid’ buiten de enquête gehouden wordt, worden ook aspecten als ‘slapen met de ramen dicht’, ‘niet meer buiten op het terras kunnen zitten’, etc. buiten de enquête gehouden.

Vraag 7: Vindt u dat bovengenoemde aspecten van wezenlijk belang zijn voor de omwonenden?

Uw heeft buurgemeente Doetinchem met klem gevraagd alle inwoners van Bronckhorst, die binnen een straal van 2,3 kilometer van het geplande turbinepark wonen, actief te informeren over de plannen. U koos 2,3 kilometer, vanwege ’10 keer de tiphoogte’. Uw letterlijke tekst (per mail, 30 november 2020): ‘Het plan van de gemeente Doetinchem betreft een ingediend windinitiatief van windturbines van 230 meter. De 2,3 kilometer is 10x de tiphoogte van de beoogde turbines’.

Hiermee  impliceert u dat tot die afstand, de impact op de omwonenden (leefbaarheid, overlast, gezondheid) in ieder geval duidelijk aanwezig is.

Vraag 8: Bent u van mening dat het wonen binnen een afstand van 10x de tiphoogte tot een windturbine een wezenlijke impact heeft, of kan hebben, op de leefomgeving van de omwonenden?

Vraag 9: Wanneer u het voor het project in Doetinchem belangrijk vindt dat de inwoners van Bronckhorst tot op 2,3 kilometer afstand betrokken worden, waarom geeft u dan niet in de enquête aan dat binnen een afstand van ‘10x de tiphoogte’, sprake is van wezenlijke impact op de leefbaarheid?

Doetinchem voorziet turbines van 230 meter hoogte.

Vraag 10: vindt u dit ook voor Bronckhorst een niet uit te sluiten optie?

U geeft aan dat een hoogte van 250 meter een ‘overdreven karikatuur’ is.

Vraag 11: Wat is in uw ogen dan wel een realistische maximale hoogte in Bronckhorst?

In de enquête wordt gesproken over ‘zorgvuldige inpassing in het landschap’.

En dat houtwallen en andere karakteristieke elementen daar aan bij kunnen dragen.

Er wordt niet gesproken over ‘plaatsing’, maar over ‘inpassing’.

Vraag 12: Vindt u dat elke turbine, ongeacht hoogte, ‘ingepast’ kan worden?

Vraag 13: Tot welke hoogte van de turbine is een houtwal een probate toepassing?

Vraag 14: Aan welke ‘andere karakteristieke elementen’ kunnen we denken?

Kaders voor turbines zijn locatie-afhankelijk. Dat heeft Berkelland geleerd. https://www.youtube.com/watch?v=_78HEmkCmJI

Vraag 15: bent u nog steeds van mening dat de kaders voor turbines niet per locatie moeten worden vastgesteld?

In een bericht van u aan een ander Actiecomité (15 januari 2021)  schrijft u recent: ‘Aan bijvoorbeeld het actiecomité ’t Zand is al sinds maart 2019 mondeling en schriftelijk kenbaar gemaakt dat windmolens op ’t Zand zijn uitgesloten’. Het betreffende Actiecomité Heidehoek is dit bij ons nagegaan. In het voorjaar van 2019 heeft u eens terloops opgemerkt ‘waar maken jullie je zo druk om? Vanwege de laagvliegroute komen er helemaal geen turbines op ’t Zand’. Nadien is de laagvliegroute opgeheven ‘onder meer om ruimte te maken voor windturbines’,  aldus de toenmalige Minister. Een schriftelijke kenbaar making over de uitsluiting van ’t Zand heeft ons Actiecomité nooit bereikt.

Vraag 16a: kunt u ook aan ons Actiecomité bevestigen dat het inderdaad uitgesloten is dat er turbines op ’t Zand geplaatst worden? Dit zal de omwonenden enorm gerust stellen.

Vraag 16b: Kunt u bevestigen dat de turbines evenmin op de grens (0 meter) van het Zand geplaatst worden?

Vraag 16c: Kunt u aangeven welke afstand tot ’t Zand minstens gehanteerd wordt voor de uitsluiting van turbines?

Er heerst gerede twijfel bij de kaderstelling en de inhoud van de enquête.

Vraag 17: Bent u, om twijfels weg te nemen, bereid om de enquête, inclusief de bevindingen van het enquête team,  door een onafhankelijk expert te laten toetsen  ?

Vraag 18: Bent u bereid de uitkomst van de enquête, dus zoals het Pon deze op zal leveren aan haar opdrachtgever, na ontvangst ter inzage te geven aan ons Actiecomité?

Vraag 19: Klopt het dat in een recente RES Achterhoek vergadering aangegeven is dat de eerder berekende ‘benodigde opwek’  aanzienlijk te hoog is? 

De rechtszaak tegen de turbines bij Eefde wordt aangehouden, naar verwachting komt het project in ieder geval 1 tot 2 jaar stil te liggen.

https://www.destentor.nl/zutphen/raad-van-state-legt-mogelijk-plan-voor-drie-windturbines-eefde-op-de-plank~aa37c09b/

Vraag 20: Bent u hiermee bekend, en kan dit ook betrekking hebben op Bronckhorst?

Op welke punten zou het proces en de uitkomst in Bronckhorst beïnvloed kunnen worden, wanneer ‘de Provincie de regie overneemt’?

Vraag 21a: Kan dat betrekking op de hoogte van turbines?

Vraag 21b: kan dat betrekking op de afstand tot woningen? (Nu 400 meter)

Vraag 21c: Kan dat betrekking op de afstand tot natuur? (Nu 0 meter)

Vraag 21d: Kan dat betrekking hebben op de combinatie hoogte/afstand?

Vraag 21e: Kan dat betrekking hebben op het aanwijzen van locaties?

Vraag 21f: Waar kan dit mogelijk nog meer betrekking op hebben?

Het komt voor dat de Overheid dogmatisch opereert. Te lang vasthoudt aan een standpunt, zonder open te staan voor de realiteit, haar burgers, en nieuwe inzichten negerend. We zien het bij de biomassacentrales, we zien het bij de toeslagen affaire. Daarom wordt het dringend aanbevolen projecten tussentijds te ‘herijken’. Liggen we op schema? Zijn de omstandigheden veranderd? Moeten we onze koers wellicht bijstellen? Klopt onze doelstelling nog? Is deze haalbaar?  Dit zijn realistische vragen, die bij een goed proces horen.

In een week tijd zien we een groot rapport van het DEI: ‘Voorkom het Windturbine Syndroom’ verschijnen. Ook Een royaal artikel in de Telegraaf ‘Bewoners hoorndol gedraaid’, van klinisch fysicus en audioloog Jan de Laat (LUMC). We lezen dat ‘lokaal eigendom’ niet werkt. Dat de bouw van de turbines in Eefde vanwege Europese regelgeving opgeschort wordt.

Vraag 22: Bent u van mening dat dat een tussentijdse herijking van de energietransitie voor Bronckhorst, gezien de ontwikkelingen en nieuwe inzichten, ook een prima stap zal zijn?

Tot besluit.

Zoals altijd beperken we ons niet tot kritiek, en het stellen van vragen.

Ook geven we graag een positief advies.

De haalbaarheid van ‘2030’ wordt door steeds meer (ook lokale) politici openlijk betwijfeld. De oppositie tegen grote turbines op land neemt alsmaar toe. Nieuwe inzichten ontstaan, door ervaringen van bewoners gevoed. Daar kunnen we niet meer om heen.

De RES Achterhoek zal herijkt moeten worden. Daar kunnen we in de gemeente Bronckhorst het voortouw in nemen. We worden wakker.

We willen toch niet bij het clubje gemeenten horen dat op de valreep nog even onomkeerbare beslissingen gaan nemen? Er is geen draagvlak, en het neemt alleen maar verder af. Veel inwoners zitten inmiddels twee jaar in de stress. Dat aantal neemt alleen maar toe.

Er is groeiend wantrouwen naar de gemeente Bronckhorst, en de politiek. Mensen worden er doodmoe van, zien signalen die duiden op het ‘trechteren naar de gewenste uitkomst’. Een versluierende enquête. Ook de polarisatie in de samenleving groeit. Journalisten uit onze achterban houden interviews met mensen die daadwerkelijk met turbines geconfronteerd worden. Schokkend. Er wordt inmiddels gesproken over ‘klimaatvluchtelingen’. Weg bij de windturbines. En over ‘bunkerburgers’. Mensen die voor €30.000 hun huis moeten isoleren, tegen het geluid. Ze moeten wel, hun huis is onverkoopbaar. Honderden getroffen inwoners, straks ook in Bronckhorst?

De opinie van beleidsmakers, politici, duurzaamheidsexperts, en artsen kantelt. Eerst wisten we het niet goed. Onze buurlanden zijn er achter gekomen, Europa scherpt haar regelgeving aan.

We moeten een jaren geleden ingezette koers kritisch bekijken.

Stop met de enquête en zet het proces ‘on hold’.  Het leidt alleen maar tot voortdurende commotie.

Er zal een herijking plaats moeten vinden, zowel op het proces als op de inhoud.

Overtuig de andere gemeenten, en de provincie, dat ook de RES herijkt moet worden.

Neem vooralsnog geen verdere stappen richting (hoge) turbines. Houd niet verkrampt vast aan een eenmaal ingezette koers. Het argument ‘het moet’, en het argument ‘ik voer uw opdracht uit’, dat is echt te weinig, niet meer realistisch en zo langzamerhand tegen beter weten in. Dat weet u ook.

Zeker is er moed voor nodig om een ingezette koers te veranderen. Er zal weerstand komen, maar het aantal tegenstanders van turbines-op-land groeit in rap tempo. Ons actiecomité doet een ernstig beroep op u. En op het college en de raadsleden. We willen u daarbij graag helpen, waar het kan. Zo gaat het niet goed, dat zien we.

Vergeet u niet; we hebben hier wel met mensen te maken. Inwoners die houden van Bronckhorst, en zich nu al bijna twee jaar in hun levensomstandigheden  bedreigd voelen. Komen ze hier? Hoe ver weg? Krijg ik er veel last van? Wordt ik er ook ziek van? Kan ik er nog wel blijven wonen? Als ik weg moet, kan ik mijn huis straks nog wel verkopen? Het gaat hier om heel veel mensen, die u al twee jaar in onzekerheid houdt. En honderden mensen zullen door dit lot getroffen worden, vreest men.

Een betere reden voor reflectie is er haast niet.

In Bronckhorst wonen mensen.

In de hoop op een spoedige reactie,

Met vriendelijke groet,

Namens Actiecomité ‘Op en Um  ’t Hengels Zand’

Afbeelding: pexels