De enquête: cijfers liegen NIET…

De enquête: cijfers liegen NIET…

Op 1 april is ‘officieel’ de uitkomst van de enquête gepresenteerd. Hierop heeft ons Actiecomite veel verheugende, en ook enkele verbaasde reacties ontvangen.

Een kleine meerderheid van de respondenten (55%) steunt de energietransitie. Dat is opvallend weinig. De energietransitie lijkt immers en wenselijk gegeven. Het is belangrijk om wat aan het klimaat te doen. Wellicht wordt de opinie over de transitie negatief beïnvloed door het absurde plan om Bronckhorst op te offeren door het plaatsen van industriële mega turbines. Terwijl het anders en beter kan.

75% Van de respondenten is (zeer) tegen de turbines. 79% geeft aan dat, als ze er al komen, ze vooral ver van de bebouwing moeten komen te staan.

Onderzoeksbureau Het Pon merkt op dat er een enorme weerstand tegen de turbines bestaat. En, nu komt het, ‘er veel werk aan de winkel is om met deze weerstand om te gaan’! Blijkbaar gaat Het Pon er nog steeds van uit dat ze er gewoon komen, en dat de weerstand op één of andere manier nog even weg gemasseerd moet worden. Dan is er inderdaad nog best veel ‘werk aan de winkel’. Het wordt een ingewikkelde puzzel: hoe loop je over je inwoners heen?

Wat ook opvalt: Het Pon heeft tijdens de sessie meerdere keren aangegeven dat het ‘draagvlak’ niet onderzocht is. Dit is heel merkwaardig, omdat dezelfde mevrouw Smulders van Het Pon in het interview met de actiecomités uit de gemeente, expliciet heeft aangegeven dat er geen enkel draagvlak is. Heel bijzonder. Voordat we als actiecomité door de wethouder beschuldigd worden van het verdraaien van de feiten: Het Pon heeft een geluidsopname gemaakt van het interview met de actiecomités. Geïnteresseerde raadsleden raden we dan ook aan om deze geluidsopname op te vragen, en eens rustig af te luisteren.

Uit de achterban komt de reactie dat de enquête uit gaat van het plaatsen van turbines, hoe dan ook. Terwijl de overgrote meerderheid van de inwoners fel tegen plaatsing is. Een fraaie vergelijking wordt gemaakt. ‘Ik ben tegen de doodstraf, en nu wordt mij gevraagd over kaders na te denken waaraan de doodstraf zou moeten voldoen. Nee, dus’.

Wat verder opvalt in de reacties:

De mevrouw van Het Pon stelt dat er ‘fake waarheden’ circuleren rondom de mega turbines. De ingezonden vraag ‘welke fake waarheden betreft het?’, is helaas niet in de sessie aan de orde gekomen. Waarschijnlijk doelt Het Pon op de ‘fake waarheid’ dat mega turbines geen effect zouden hebben op de gezondheid van omwonenden (wethouder), en de fake waarheid dat industriële mega turbines op land een prima rendement opleveren, net zoals op zee (wethouder).

Ook geeft de mevrouw van Het Pon aan dat in haar ogen bij veel mensen een ‘gat in de kennis’ zit, als het gaat om megaturbines. Waar dit ‘gat’ dan uit bestaat, heeft zij niet nader toegelicht. Waarschijnlijk doelt zij hierbij ook op gegevens die nog niet bij iedereen bekend zijn. Namelijk: hoorbaar tot op 3 á 4 kilometer afstand (vooral ‘s nachts), onhoorbare lage drukgolven die voelbaar zijn tot op 7 kilometer afstand (isoleren helpt niet, zeggen de experts), zichtbaar tot op 30 á 40 kilometer afstand. Ziekmakend.

Al met al kunnen we gelukkig constateren dat slechts 20% van de respondenten wel positief staat ten opzichte van turbines. Dit, terwijl de hoogte van de turbines niet genoemd is in de enquête (we moeten de mensen niet laten schrikken …). Deze 20% zijn hoogstwaarschijnlijk doordrammende GroenLinksers, die zelf in een dorpskern wonen (dan heb ik geen last …)

De algehele conclusie is:

  • Geen windturbines in ons landschap.
  • Een groot wantrouwen naar de lokale Overheid.
  • Beter naar andere alternatieven kijken.

Afbeelding: pexels