Medici uit de Achterhoek: overweldigend bewijs voor het windturbine syndroom

Medici uit de Achterhoek: overweldigend bewijs voor het windturbine syndroom

De Bronckhorster medisch specialist Erich Taubert heeft, namens een groep artsen, op 8 april de raadsleden toegesproken. Hij dringt met klem aan om kennis te nemen van de gezondheidseffecten van windturbines, en verzoekt de gemeente om objectieve berichtgeving te verzorgen omtrent de uitkomst van de enquête.

Onderstaand is zijn inspreek tekst onverkort en ongewijzigd weergegeven.

Geachte raad en commissieleden,

Dank voor de gelegenheid om in te kunnen spreken in deze vergadering. Ik spreek in namens een groep huisartsen en specialisten uit de regio en meerdere belangengroepen.

Het moge duidelijk zijn dat 5 minuten volstrekt onvoldoende is om de RES en de reactie hierop door de bevolking van Bronckhorst voldoende te behandelen.

Ik zal me daarom voor dit moment beperken tot de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de enquete en deze aanvullen met de door u in Contact genoemde zorg rondom de gezondheid voor omwonenden van een Windturbine.

Het is duidelijk geworden dat de enquete niet was bedoeld, nog opgezet als een draagvlak onderzoek voor het wel of niet plaatsen van industriele wind turbines. Door veelvuldig gebruik te maken van de vrije ruimte in de enquete is er echter door de participanten een duidelijke uitspraak over het draagvlak van windturbines in de gemeente ontstaan. Meer dan 60% is mordicus tegen en een verdere 15 % is niet enthousiast over de plaatsing van turbines. Helaas zien wij deze 75% tegenstem niet terug in de weerslag van de enquete die door u wordt vermeld in Contact. Van belang is te memoreren dat in de stakeholders gesprekken erg veel weerstand werd gevonden. Zelfs bij de 25% voorstanders van wind in de energie mix was de afstand tot mens en natuur een grote zorg. Wij verzoeken de gemeente om de tekst in Contact aan te vullen met de objectieve bevindingen zoals deze door iedereen tijdens de presentatie van PON/telos zijn gehoord en dienen te worden gedeeld met de burgers die niet in staat waren om de online presentatie bij te wonen.

We bevinden ons in een tijd waarbij tijdens de landelijke verkiezingen en door de escapades van politici grote vraagtekens worden gezet bij het democratisch proces in dit land. Er wordt gesproken over herstel van tegenmacht en het breken van machtspolitiek. Dit lijkt ook in onze gemeente van toepassing. Keer op keer horen we wethouder Hofman roepen dat de molens “er toch gaan komen”. Dit ondanks de uitkomst van de enquete waar overduidelijk nee wordt geroepen door de bevolking die u representeert. Ondanks het voortschrijdend inzicht dat in Nederland ontstaat over de RES en ondanks het feit dat veel gemeenten hierom windenergie, net als biomassa als onwenselijk uit de lokale energiemix verwijderen.

Ik realiseer met dat dit harde woorden zijn. wij kiezen ze omdat in de presentatie rondom de enquete werd gesproken over kennis tekort. Natuurlijk. We kunnen nu eenmaal niet van alles op de hoogte zijn, zelfs niet als we ergens over moeten beslissen. Zeker niet van een onderwerp dat zo noodzakelijk en tegelijk complex is als de energietransitie. Ik hoop dat we voor de gemeenteraad verkiezingen in 2022 elkaar voldoende kunnen bijpraten over de werkelijke cijfers waarmee deze transitie gepaard gaat. Uiteindelijk zal iedere burger en politieke partij in Bronckhorst in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen stelling moeten nemen op dit complexe dossier.

Naar aanleiding van de dreigende plaatsing van windturbines rondom IJburg is een 100 tal artsen uit die regio samen met de Stichting Windwiki (www.windwiki.nl) dieper gedoken in de bewijslast rondom de gezondheid schade van windturbinegeluid op omwonenden. U hebt recent in de Hofbar kunnen horen dat het RIVM zelf nooit onderzoek hiernaar heeft gedaan. Op grond van nieuwe bewijslast en uitgedaagd door actiegroepen en landelijke politiek is het instituut voornemens om dit alsnog te gaan doen.

Internationaal is er overweldigend veel bewijs voor het bestaan van het windturbine-syndroom. Hierbij is vooral aandacht vereist voor ontwikkelings achterstand van kinderen, slaapstoornissen en niet te vergeten de grote aantallen mensen die gedwongen verhuizen door de overlast die ze ervaren van windturbines op te korte afstand. Ondertussen heten deze mensen klimaatvluchtelingen. Gaan we die in Bronckhorst ook zien?

De update van WGO over geluid overlast in Europa stelt dat windturbinegeluid anders is dan andere geluidsbronnen. Bovendien wordt de wijze van het meten van geluidsoverlast bij windturbines nu ernstig betwijfeld. Hier is nog veel werk te verrichten voordat er sprake kan zijn van veilig beleid rondom de plaatsing van windturbines.

Concluderend: Bij grote maatschappelijke weerstand, grote onzekerheden over de veiligheid en grote onzekerheden over de zin en onzin van beleid is het goed om even pas op de plaats te maken. Er wordt gewaardeerd dat er vanuit de gemeente veel geinvesteerd wordt in voorlichting. Het onderzoek naar de kaders is goed en kan leiden tot meer draagvlak onder de burgers. Er moet echter beter geluisterd worden. De bevindingen van onderzoek moeten eerlijk worden verweven in het beleid en zeker transparant worden verwoord naar de burgers. Wij hopen dat de raad zich laat controleren door burgers die in onze gemeente een enorme investering doen om diep inzicht te krijgen in dit dossier en met deze kennis gezamelijk met de gemeente de beslissingen wil nemen die Bronckhorst nodig heeft om toekomstbestendig en werkelijk groen te kunnen worden

Dank voor de gelegenheid tot inspreken.

Wethouder Hofman reageerde met de opmerking dat hij in Contact verwijst naar het volledige rapport, dat bovendien te downloaden is op de website van de Gemeente.

Mijn reactie hierop is als volgt:

Contact wordt zeer intensief gelezen en is hierdoor voor onze regio een zeer belangrijk instrument om de beleving rond de RES en dus het plaatsen van Windturbines te beinvloeden. Door niet open te publiceren wat de essentie was van de enquete uitkomst maar slechts te verwijzen naar het volledig rapport bent u niet transparant. Ik dank dhr. Pelgom dan ook voor zijn vraag om als Gemeente alsnog te voldoen aan het publiceren van de uitkomst van de enquete zodat deze zonder in nevelen gehuld te blijven door iedere ingezetene van Bronckhorst kan worden gelezen.

Afbeelding: pexels