Hengelse zand: toch mega turbines in natuurgebieden? De weg wordt vrij gemaakt …

Hengelse zand: toch mega turbines in natuurgebieden? De weg wordt vrij gemaakt …

De RES Achterhoek leek zich te bezinnen. In plaats van keihard koersen op industriële windturbines in de Achterhoek, heeft men toen aangegeven acht alternatieven goed te bestuderen. (Zie eerdere berichten op deze website). Waaronder oplossingen zonder mega turbines, maar gebaseerd op verduurzaming, en opwekking door zonnepanelen. Uit berekeningen is immers gebleken dat het ook zonder mega turbines kan.

De optie zonder mega turbines is blijkbaar afgevallen. Waarom? Nu koerst men ineens op drie ‘denkrichtingen’. Was het gewoon voor de bühne? Blijkbaar. Het document waarin dit beschreven staat, hebben we niet op de website van de RES kunnen vinden. Gelukkig hebben we via via wel het betreffende document toegestuurd gekregen.

De eerste denkrichting ziet er wel heel griezelig uit. De RES heeft dit heel ingewikkeld opgeschreven, het is nauwelijks te begrijpen. Iemand uit onze achterban met kennis van ambtelijke en juridische processen, heeft het in eigen woorden vertaald.

Windturbines in de natuur wordt stiekem mogelijk gemaakt.

‘Het komt er op neer dat van een bestemmingsplan (natuur) kan worden afgeweken door middel van een ‘ruimtelijke onderbouwing’. Dan blijft het wel ‘natuur’, maar er mogen toch mega turbines geplaatst worden. Het is een truc, om aan de eisen aan bestemmingsplannen te ontkomen. Dit zou prima voor ‘t Hengelse Zand kunnen gelden‘.

Wij zijn geen juristen, maar als we zien hoe het allemaal gaat, moeten we dit wel heel serieus nemen.

Onderstaand de letterlijke tekst van de RES Achterhoek.

Op basis van de gesprekken tijdens sessies met inwoners, maatschappelijke organisaties, gemeenten en deskundigen, is er een verdiepingsslag gemaakt in de toekomstige mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie in de Achterhoek. Waar eerst acht varianten op tafel lagen en besproken zijn,
is dit nu verder aangescherpt naar drie denkrichtingen (in willekeurige volgorde). Over deze drie denkrichtingen gaan we tijdens de komende sessie graag (opnieuw) met u in gesprek.

Denkrichting 1: ‘Verrijken van bestaand duurzaam beleid van gemeenten’
Het bestaande RODE-beleid (Ruimtelijke Ordening Duurzame Energie) van de gemeenten in de Achterhoek is in deze denklijn de basis. Dit beleid wordt verrijkt met maatregelen en/of aanpassingen, die noodzakelijk zijn op te voldoen aan de kaders die gesteld zijn voor het ontwikkelen
van een Regionale Energiestrategie (RES).
Achtergrond
Vrijwel alle Achterhoekse gemeenten hebben een ruimtelijk beleid (of zijn dat aan het voorbereiden) dat binnen de gemeentegrenzen kaders geeft aan de grootschalige opwekking van duurzame energie. In deze denklijn gaan we pragmatisch te werk: we nemen dat beleid als basis en leggen de
kaders van de RES ernaast. Er wordt vervolgens in beeld gebracht waar ruimtelijke aanpassingen (op termijn) noodzakelijk zijn, omdat we rekening moeten houden met de capaciteit en mogelijkheden
van het energienetwerk.

Voor de geïnteresseerden onder jullie onderstaand een verwijzing. (Pas op, leesvoer voor specialisten).

bron: http://www.bestemmingsplan.nl/Ruimtelijke_onderbouwing/Omgevingsvergunning_met_ruimtelijke_onderbouwing.html:

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht schrijft voor dat de motivering van het besluit om af te wijken van het bestemmingsplan een goede ruimtelijke onderbouwing moet bevatten. In principe kan voor elk project deze afwijkingsprocedure worden gebruikt. Het resultaat is een omgevingsvergunning waardoor het project kan worden uitgevoerd. Let op: het bestemmingsplan is hierdoor niet herzien, de geldende bestemming blijft bestaan.

In de ruimtelijke onderbouwing moet worden aangetoond dat het initiatief haalbaar en uitvoerbaar is en dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Een ruimtelijke onderbouwing is inhoudelijk te vergelijken met de toelichting van een bestemmingsplan. Alle relevante stedenbouwkundige-, planologische-, beleidsmatige-, milieutechnische- en economische aspecten moeten in de ruimtelijke onderbouwing worden behandeld.

Principeverzoek
De hierboven beschreven ruimtelijke onderbouwing heeft een grondslag in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Een ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een omgevingsvergunning wordt opgesteld als de gemeente voornemens is mee te werken aan het beoogde initiatief.

Het kan echter voorkomen dat een gemeente nog geen medewerking aan een ontwikkeling heeft toegezegd en nog moet worden overtuigd van het feit dat sprake is van een goed initiatief. Ook dan kan een ruimtelijke onderbouwing uitkomst bieden. Het gaat dan doorgaans om een beperktere ruimtelijke onderbouwing die een principeverzoek kan ondersteunen. Dit is niet de wettelijke vorm. Soms wordt een dergelijk onderbouwd principeverzoek verlangd door de gemeente. In andere gevallen zal een initiatiefnemer dit uit eigen beweging (laten) opstellen.

Afbeelding: Pexels