Turbines tot stilstand.  Gemeenten willen niet, plannen strijdig met EU, 8 mei grote manifestatie Amsterdam

Turbines tot stilstand. Gemeenten willen niet, plannen strijdig met EU, 8 mei grote manifestatie Amsterdam

De problemen blijven zich maar opstapelen. Turbines op land kan dus gewoon niet. De ervaringen zijn dramatisch. Ook met de ‘kleine’ turbines van 150 meter hoog. En onze wethouder zet in op industriële monsters van 250 meter! Hoe duidelijk moet het nog worden? Interessante berichten voor de raadsleden. U kunt dit bericht (of de link) doorsturen naar de raadsleden. Op onderstaande link staan de adressen. Laat het ze weten.

https://www.bronckhorst.nl/home/contact-met-de-gemeenteraad_45393/

Tientallen gemeenten maken pas op de plaats

In tientallen gemeenten zijn inmiddels moties aangenomen om de komst van grote windmolens tegen te gaan of om daarvoor gebieden alsnog uit te sluiten. Wanneer volgt Bronckhorst? Zie onderstaande link.

https://nos.nl/artikel/2378728-enkele-tientallen-gemeenten-zien-grote-windmolens-of-zonneparken-niet-zitten

Midden-Groningen heeft spijt, en wil ze stilzetten

Raad Midden-Groningen is unaniem: turbines windpark N33 moeten ‘s nachts worden stilgezet. Maar helaas, ze staan er al … Mensen worden knettergek en doodmoe van de lage pulserende bromtoon. Slapen af en toe in een hotel om even tot rust te komen. Knipperende, zwiepende en zwaaiende lampen, zover de hemel reikt. Nu ze er eenmaal staan is iedereen er van overtuigd. Het was veel te rooskleurig voorgesteld, de gemeenteraad was naïef. Nu wordt de prijs betaald. Subsidies van miljoenen naar buitenlandse investeerders, de omwonenden trekken het niet meer. De gemeenteraad grijpt in. Stilzetten. Van 22:00 tot 06:00 uur. Alle fractievoorzitters, van de VVD tot de SP, ondertekenden die motie. ‘Dit gaat over volksgezondheid’, zegt Ploeger telefonisch. ‘Dit overstijgt de partijpolitiek.’

Moet het ook zo in Bronckhorst gaan? Nee, toch? Lees onderstaande link.

https://www.dvhn.nl/groningen/Raad-Midden-Groningen-is-unaniem-turbines-windpark-N33-moeten-s-nachts-worden-stilgezet-26810239.html

Windturbines bij Maastricht- ook daar worden harde vragen gesteld. De EU-richtlijnen verbieden de plannen

Nederlandse windturbine projecten voldoen niet aan de richtlijnen. De EU grijpt in. Onderstaand een duidelijke uitleg, met dank aan Charles den Tex. Iets voor de raadsleden!

Naar aanleiding van de mogelijke ontwikkeling van mega-windturbines vlakbij Maastricht worden er nu dwingende vragen gesteld aan het college daar. Vragen op basis van het Europese milieurecht bij de besluitvorming over milieuprojecten zoals windmolenparken. Het standpunt van de EU telt.

Wat zegt de EU? In 2001 is er naast de MER-richtlijn een tweede richtlijn in werking getreden waarin de verplichting is opgenomen om voorgenomen overheidsbesluiten met aanzienlijke milieugevolgen aan een SMB-richtlijn (systematische milieubeoordeling) te onderwerpen. Deze richtlijn is wettelijk geïmplementeerd en heeft een ingrijpende verandering van de MER-regeling in de Wet milieubeheer tot gevolg. Dit geldt voor alle landen van de EU.

Wat gebeurde er? Op basis hiervan bepaalde de rechter in België (het Patrice D’Oultremont arrest C-290/15 van 27 okt 2016) dat plannen of programma’s met aanzienlijke milieugevolgen, voorafgaand aan een milieutoets onderworpen moeten worden. Het Europese Hof van Justitie herhaalde dat windmolenparken en andere milieuprojecten, onwettig zijn als een milieu-beoordeling ontbreekt in het kader van de plan-MER-richtlijn die de EU dwingend voorschrijft. Het arrest bevestigt dat de Klimaatrichtlijnen 2018/1999/EU en 2018/2001/42/EU dat alle voorafgaande milieurichtlijnen van de EU in acht genomen moeten worden. In het EU-milieurecht vallen windmolenparken en zonneweides onder de milieurichtlijnen. De SMB-richtlijn 2001/42/EU dient door de lidstaten – en dus ook de lagere overheden – te worden nagevolgd. Dit is in Nederland door de betreffende overheden nagelaten. Op grond van de EU-milieuwetgeving voor windmolenparken had een passende milieubeoordeling moeten plaatsvinden. Die is van groot belang omdat de huidige milieunormen voor geluid en slagschaduw nooit getoetst zijn en dus onwettig zijn. Voor Nederland betekent dit, dat de Activiteitenregeling en het Activiteitenbesluit onderworpen dienen te worden aan een MER.

In Nederland is niet of nauwelijks rekening gehouden met deze EU richtlijnen. Het gevolg is dat windturbines en zonneweides worden gepland zonder goedgekeurde toetsing en zonder normen die in overeenstemming zijn met de huidige generatie mega-turbines. De energietransitie in haar huidige vorm ontbeert dus de strategische en planmatige milieubeoordeling die Europa dwingend voorschrijft. Het gevolg is bijvoorbeeld dat windturbines soms op extreem korte afstanden van bewoning worden gepland.

Ook in Nederland zijn provincies en gemeenten verplicht de onwettige gevolgen van het schenden van het Unierecht te voorkomen of ongedaan te maken. Als niet is voldaan aan de SMB-richtlijnen moeten verleende vergunningen worden ingetrokken of ongedaan worden gemaakt.

De Raad van State buigt zich juist deze weken over een gepland project met mega-windturbines in de gemeente Lochem, en ook daar lijkt het erop dat de EU-richtlijn niet is gerespecteerd. De uitspraak zal ook voor de plannen in Bronckhorst grote gevolgen hebben.

https://www.destentor.nl/zutphen/raad-van-state-legt-mogelijk-plan-voor-drie-windturbines-eefde-op-de-plank~aa37c09b/

In Maastricht werden vragen gesteld aan het college die ook voor ons belangrijk zijn. Wij hebben ze hier algemeen gemaakt.

1. Stelt het college zich op het standpunt dat het EU-milieurecht vastgelegd in de plan-MER-richtlijn 2001/42/EU en 2018/1999/EU en 2018/2001/EU (et cetera) dwingend recht vormen voor de lidstaten en dus ook voor de lagere overheden, en dat deze richtlijnen nauwgezet nagekomen dienen te worden? En ziet het college in het EU-beginsel van gemeenschapstrouw een belangrijke leidraad voor eigen handelen?

2. Is het college bereid om op korte termijn – gezien de uitspraken van het Hof over de windmolenprojecten en andere hernieuwbare energiebronnen – in overleg te treden met de partijen die verantwoordelijkheid hebben in de besluitvorming van de windmolenparken in de gemeente en andere projecten, teneinde te komen tot een onverkorte uitvoering van de EU milieurichtlijnen, te weten de plan-MER richtlijn 2001/42/EU en 2018/1999/EU en 2018/2001/EU en de daaruit voortvloeiende jurisprudentie?

3. Kan het college een inventarisatie voorleggen van de gerealiseerde, vergunde en geplande milieu- en klimaatprojecten die hadden /moeten gaan voldoen aan de plan-MER-richtlijn 2001/42/EU en 2018/1999/EU en 2018/2001/EU en opvolgende richtlijnen? Hoe heeft u de naleving van deze richtlijnen vormgegeven? Hoe heeft u de burgers (op tijd) in de positie gebracht wezenlijke invloed uit te oefenen?

4. Wat is de gemeente verplicht op basis van de Europese richtlijnen en de daaruit voortvloeiende jurisprudentie t.o.v. de burger als in Bronckhorst of omgeving een biomassacentrale/zonneweide/windmolenpark vergund zou worden?

5. Heeft u een procedure ontwikkeld m.b.t. hernieuwbare energieprojecten, zodat we kunnen zien of u op tijd de juiste stappen zet om aan de verplichte EU-regels en de daaruit voortvloeiende jurisprudentie te voldoen? Is deze te zien op de gemeentewebsite?

Afbeelding: pexels