‘Zienswijze’ ingediend door ons Actiecomité Hengels Zand

‘Zienswijze’ ingediend door ons Actiecomité Hengels Zand

De Overheid gaat eindelijk nieuwe normen opstellen voor windturbines. De huidige normen zijn verreweg de laagste in Europa. Expres zo laag, omdat Nederland te dichtbevolkt is voor mega turbines. Veel te lage normen, dus een verwoestend effect op landschap, natuur, leefbaarheid en niet te vergeten de gezondheid van de omwonenden (tot op 5 á 7 kilometer afstand).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat dit proces van strengere normering vormgeven.

Daarom zijn we uitgenodigd (net als vele anderen) om onze zienswijze op de nieuwe normstelling kenbaar te maken. Dat heeft ons Actiecomité op 6 februari 2022 gedaan. Het gaat dan nog niet om de waarde van de normen. Maar om de aspecten die genormeerd zullen worden.

Het concept van de Overheid kent nog wel wat gaten, denk bijvoorbeeld aan ultra laag geluid (een 24/7 brom die door alles heen gaat).

Onderstaand de tekst van ons ingediende voorstel.

Zienswijzen NRD m.e.r. nieuwe bepalingen

Van:                Actiecomité Op en Um ‘t Hengels Zand        6 februari 2022

Na bestudering van ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het planMER Windturbinebepalingen Leefomgeving’, van 22 december 2021 stellen wij de onderstaande aanvullingen voor.

  • De gezondheidsaspecten verdienen een eigen categorie.
  • Bij ‘geluid’ is het van uiterst belang om ook het laagfrequente (ultrasone) geluid mee te nemen. De niet hoorbare, lage trillingen.
  • Bij geluid (hoorbaar en onhoorbaar) is het van belang om een piekwaarde als norm te definiëren. Niet een (jaar)gemiddelde. (De ene dag weinig geluid, dan de volgende dag dubbel-zo-hard, dat dus niet).
  • De norm voor geluid (hoorbaar en laagfrequent) dient vertaald te worden in een minimale afstand in meters tot bebouwing/bewoning. Hiermee vermijden we gedoe met ‘metingen’ van geluid op de gevel. Hierbij wordt gerefereerd aan het regeerakkoord: “heldere afstandsnormen voor de bouw van windmolens op land” (p.8).
  • Naast de leefbaarheid voor de mens, dient ook de leefbaarheid voor dieren als categorie gehanteerd te worden, resulterend in een norm afstand tot de grens van  natuurgebieden.
  • Bij twijfel dient het voorzorgsbeginsel gehanteerd te worden.
  • ‘Zo mogelijk en relevant’ zullen nieuwe inzichten behandeld worden. Wie bepaalt dat? Wij zijn echter van mening dat alle nieuwe inzichten op dit gebied meegenomen moeten worden.
  • Ervaringsgegevens van omwonenden van gerealiseerde windturbines/-parken dienen meegenomen te worden.
  • Noaberschap (nabuurschap) en de betekenis daarvoor dient meegenomen te worden.
  • De eisen te stellen aan de vaak genoemde ‘financiële participatie’ van omwonenden dienen vorm gegeven te worden.