Open brief aan de raadsleden: het gaat pijn doen …

Open brief aan de raadsleden: het gaat pijn doen …

Ons Actiecomité heeft de raadsleden van Bronckhorst een open brief gestuurd, met daarin een aantal pittige vragen. Wethouder Paul Hofman blijft om de hete brij heen draaien. Hoort iedereen aan, maar luistert niet. Ontwijkt, vertroebelt, misleidt de inwoners. Glibbert overal net langs. Echter: Hofman werkt in opdracht van de gemeenteraad. Beseffen de raadsleden echt wat hier gebeurt? Daarom een aantal vragen. We zijn razend benieuwd naar de antwoorden. Wat bedoelt Hofman met ‘het gaat pijn doen’?

Onderstaand de open brief, zoals aan de raadsleden verstuurd.

Open Brief en vragen aan de raadsleden van de Gemeente Bronckhorst. C.c. wethouder Paul Hofman, en CB&W Gemeente Bronckhorst

Geachte Raadsleden,

Gezien het nu al jaren durende traject, inzake de door de wethouder Paul Hofman vurig gewenste plaatsing van mega windturbines in het prachtige landschap van Bronckhorst, heeft ons Actiecomité Op en Um ’t Hengelse Zand een aantal vragen aan u als raadslid.

Ons Actiecomité is voor een duurzaam en leefbaar Bronckhorst. Leefbaar, dat ook. Deze vragen zijn verzameld door onze achterban, en leven bij veel inwoners.

Wij hopen dat u de onderstaande vragen wilt beantwoorden. Wanneer u het antwoord niet weet, verzoeken wij u deze vragen aan de wethouder te stellen.

Gezondheid

Er is inmiddels overtuigend en overweldigend bewijs dat het wonen in de buurt van windturbines gezondheidsklachten met zich meebrengt. Honderden Nederlandse artsen luiden de noodklok, waaronder Achterhoekse artsen. Hoeveel omwonenden mogen van de wethouder te kampen krijgen met ernstige gezondheidsklachten, zoals slaapstoornissen, depressiviteit, hartstoornissen, tinnitus, extreme stress? Hoeveel kinderen mogen van de wethouder leerstoornissen ontwikkelen op basis van slaapstoornissen en concentratieproblemen? Vraag: Wat is een ‘acceptabel’ aantal?

Kijk op windwiki.nl. Hoe duidelijk mag het zijn?

Pijn

De wethouder heeft met betrekking tot de windturbines meermaals uitgesproken: ‘Het gaat pijn doen, ik maak het niet mooier dan het is, het gaat echt pijn doen’.

Weet u als raadslid wat de wethouder met ‘pijn’ bedoelt? Laten we voor het gemak uitgaan van turbines met een tiphoogte van 200+ meter. Dat is waar de wethouder immers voor gaat.

Hoeveel woningen binnen een straal van 2,5 kilometer mogen van de wethouder onbewoonbaar gemaakt worden, vanwege de gezondheidseffecten door met name laagfrequent geluid?

Hoeveel bewoners binnen een straal van 3 tot 4 kilometer tot deze turbines mogen van de wethouder in een situatie terecht komen waarbij ze niet meer buiten kunnen zitten, en niet meer met het raam open kunnen slapen? Wat is een ‘acceptabel’ aantal?

Hoeveel bewoners mogen van de wethouder, vanwege een zware aantasting van hun leefomgeving, verhuizen? Waarbij ze met een aanzienlijke waardedaling (tot 50%) van hun woning te maken krijgen?

Vraag: Waar gaat het pijn doen, en bij wie? Hoeveel mensen zal dit lot treffen?

Voorzorgsbeginsel

Wanneer we niet weten of een toepassing schade toebrengt aan de gezondheid, geldt voor de Overheid het voorzorgsbeginsel. In het geval van mega turbines weten we zeker dat het wel schade toebrengt.

Vraag: Waarom past de wethouder het voorzorgsbeginsel niet toe?

Raad van State

In Nederland heerst de norm dat 9 tot 11 procent van de mensen die in de nabijheid van een windmolen wonen, daar ernstige hinder van mogen ondervinden. Terwijl er in heel Europa (dus ook in Nederland!)  sprake is van een bindende wetgeving (Unierecht), de SMB-Richtlijn 2001/42/EG), die voorschrijft dat windmolens geen enkele gezondheidsschade mogen veroorzaken.

Tot voor kort werd dit door de Raad van State genegeerd.  Vorige maand is de Raad omgegaan. De Nederlandse wet, die slechts beperkt beroep tegen windmolens toestaat, is ongeldig verklaard. Iedereen kan nu in beroep.

Steeds meer gemeenten haken af vanwege het massale protest (en beroep) tegen windmolens van 250 meter hoog op 300 meter van je achtergevel.

Vraag: Waarom weigert de wethouder om de Europese richtlijnen te hanteren? Waarom stuurt de wethouder op een traject dat straks belast wordt met vele beroepsprocedures? Waarom?

Rekenmodel

Het rekenmodel zoals weergegeven in de ‘Energiemix’, is door een aantal deskundigen doorgerekend. Hieruit is gebleken dat:

  1. de hoeveelheid energie die kan worden opgewekt wordt door, de behoefte van Bronckhorst kan dekken;
  2. daarom de genoemde 12 turbines overbodig zijn;
  3. de mega turbines op land slechts een vermogen van 3 MW vertegenwoordigen. Terwijl dit op zee 12 MW per turbine betreft. Ook om die reden is plaatsing op land niet logisch.

Vraag: Weet u waarom de wethouder hardnekkig weigert om het gedateerde rekenmodel door onafhankelijke deskundigen te laten beoordelen?

Planologische inpasbaarheid

Naar mening van de huisartsen en medisch specialisten is het vanwege aangetoonde gezondheidsrisico’s volstrekt onverantwoord om windturbines te plaatsen op een afstand van minder dan tien keer de tiphoogte van woningen.

Als de wethouder een nieuw bankstel koopt, kijkt hij toch eerst even of het wel in de woonkamer past.

Vraag: Waarom weigert de wethouder stelselmatig om te kijken of er eigenlijk wel locaties zijn?

Zoekgebieden bekendmaken, andere gebieden uitsluiten

De wethouder houdt angstvallig alle gebieden binnen Bronckhorst, ook natuurgebieden, als mogelijkheid open voor zijn mega turbines.

Vraag: Waarom weigert de wethouder nu al enige jaren om zoekgebieden bekend te maken? Hij wil niet vertellen waar ze mogelijk wel komen, en evenmin waar ze zeker niet komen. Waarom is dat? Waarom zijn tientallen gemeenten druk bezig om plannen te stoppen, en  gebieden uit te sluiten? Waarom doet Bronckhorst dit niet?

Hagelslag, eigen stoeptegels

De landelijke politiek, van links tot rechts, is tot het inzicht gekomen dat we geen ‘hagelslaglandschap’ moeten creëren. Mega turbines lukraak uitstrooien over Nederland. Men meent dat het niet goed is om elke gemeente op eigen houtje haar eigen ‘stoeptegel’ in te laten vullen. Recente berekeningen wijzen uit dat er op zee plek is voor  6.000 mega turbines. Die daar wel op vol vermogen kunnen draaien. Ook plekken zoals grote industriegebieden, en drukke snelwegknooppunten en de Flevopolder verdienen de voorkeur.

Vraag: Waarom op de valreep nog even ons historische en kwetsbare coulisselandschap verwoesten?

Duizenden panelen op schuurdaken kunnen niet aangesloten worden

In 2019 is afgesproken dat gestart wordt met het ‘plukken van laaghangende fruit’. Isolatie van woningen, zonnepanelen op (schuur)daken. Het blijkt dat dit veel en veel te langzaam gaat. Tientallen boeren in Bronckhorst worden teleurgesteld, ze mogen hun schuurdaken niet beleggen. Het gaat om duizenden en duizenden panelen. Daarvoor moeten ze wel aangesloten kunnen worden op het netwerk. Dat kan nu niet.

Vraag: Weet u waarom de wethouder zich niet echt inzet voor een fijnmazig netwerk in Bronckhorst? Hij zou toch resultaten gaan halen met panelen op daken? Dat was toch afgesproken?

Vraag: Weet u waarom de wethouder zijn eigen falen op het gebied van ‘laaghangend fruit’ gek genoeg als argument gebruikt voor mega turbines?

RIVM normen

RIVM gaat met nieuwe afstandsnormen komen. Waarin ook laagfrequent geluid wordt opgenomen, en het ‘jaargemiddelde’ wordt losgelaten. Dit op basis van wetenschappelijk onderzoek, gecombineerd met dramatische ervaringen van omwonenden.

Vraag: Weet u waarom de wethouder niet op de nieuwe RIVM normen wil wachten? Het zal toch niet zijn omdat ze dan niet in Bronckhorst geplaatst kunnen worden?

Woekerwinsten

Recent onderzoek heeft aangetoond dat bij windturbines (buitenlandse) investeerders woekerwinsten maken van 50%, afkomstig van subsidiegeld.

Vraag: Weet u waarom de wethouder zijn ogen hiervoor sluit? Subsidiegeld weg gaat geven, en niet wil investeren in een fijnmazig Achterhoeks netwerk? Hier worden zelfs Kamervragen over gesteld!

https://www.rug.nl/business-school/news-items/blog-investeerders-in-groene-energie-maken-veel-winst-door-subsidies

Natuur

De wethouder gaat bij mega turbines voor nul meter afstand tot natuurgebieden. Natuurorganisaties worden onbewogen aangehoord, en de wethouder blijft nota bene zeggen dat mega turbines de biodiversiteit ten goede komen!

Vraag: Weet u waarom de wethouder onze natuur op wil offeren terwijl het niet nodig is?

2050 – 2030 – 2023

Het klimaatakkoord heeft een ambitie in 2050. De Achterhoek wil dit al in 2030 gerealiseerd hebben. De wethouder blijkbaar in 2023. Als de kaders gesteld zijn, kunnen mega turbines er binnen een jaar komen.

Vraag: Weet u waarom de wethouder overhaast een gedateerd plan wil uitvoeren? Terwijl de ervaringen elders schrikbarend zijn. Zet het turbineplan vijf jaar in de ijskast. En kijk dan eens verder.

Landschap

De wethouder roemt in een promotiefilmpje van Bronckhorst ons coulisselandschap, de rust en de weidsheid.

Vraag: Weet u waarom de wethouder dit wil verwoesten met mega turbines? Weet u waarom de wethouder landschapsorganisaties ijskoud aanhoort, en zegt dat mega turbines best mooi zijn, in het landschap?

https://www.youtube.com/watch?v=hyeMbbchTYwlink

Enquête Het Pon

Het traject rondom de enquête deugt niet. De vraagstelling trechterde naar een gewenste uitkomst. De enquête is door een team van onafhankelijke deskundigen beoordeeld.

Auditrapport:

Tegen de Actiecomités is door Het Pon (mevr. Smulders) in een online sessie klip en klaar beweerd dat er geen enkel, maar dan ook geen enkel draagvlak is. Het Pon heeft een opname gemaakt van dit gesprek. Deze opname zal vast niet zoek zijn geraakt, of gewist.

Op 1 April klonk de uitleg van Het Pon ineens wat anders. Het was geen ‘draagvlakonderzoek’… Nadien heeft de Gemeente in Contact een ronduit misleidende uitkomst van de enquête gepresenteerd. Schande.

Vraag: Wat beoogde de wethouder met de enquête? Welk inzicht heeft hem dat opgeleverd? Waarom verloopt dit traject niet eerlijk? 75% van de respondenten is mordicus tegen. Waarom mag dat niet gezegd worden? Waarom mogen de antwoorden op de open vragen niet openbaar gemaakt worden?

Gedateerd plan, verouderde inzichten

De wethouder blijft zich krampachtig vastklampen aan een volstrekt gedateerd plan. Hij negeert recent en overtuigend wetenschappelijk onderzoek, sluit zijn ogen voor ervaringen van omwonenden en andere gemeenten.

Vraag: Waarom blijft de wethouder zich baseren op een gedateerd plan, en verouderde inzichten? Wordt het niet eens tijd om dit hele traject onafhankelijk te laten toetsen?

Grote dynamiek (technologisch) en maatschappelijk

Er heerst een grote dynamiek op het gebied van opwekken van energie. Gedreven door klimaaturgentie is er veel technologische vernieuwing. Ook maatschappelijk en politiek zien we beweging. Het niet langer negeren van de burger, transparantie van bestuur, oog hebben voor de schadelijke neveneffecten.

Vraag: Waarom trekt de wethouder zich van dit alles niets aan? Je gaat toch ook niet voor de komende dertig jaar in dieselauto’s investeren?

Tientallen gemeenten trekken plannen in

Zie voor een overzicht:

Vraag: Weet u waarom andere gemeenten hun standpunt wijzigen, en de wethouder in Bronckhorst stug door wil zetten?

Niet eerlijk

Vraag: Weet u waarom de wethouder dreigt met ‘anders dwingt de Provincie het af …’, terwijl hij niet aan wil geven hoe erg dat dan is? Kan het erger worden? De Provincie lijkt meer realisme te hebben dan de wethouder, op dit punt.

Abstracte kaders

Weet u waarom de wethouder straks inzet op ‘kaders voor windturbines’ in algemene bewoordingen? De begrippen ‘maximale hoogte’ en ‘minimale afstand tot bewoning’ wil vermijden? Zich star vast zal houden aan een jaargemiddelde van 47 dB op de gevel? Wat lastig te meten is, waarbij achteraf met moeite aangetoond moet worden dat het dan toch tegenvalt? Maar dan staan ze er …

Vraag: Weet u waarom de wethouder straks met abstracte kaders de gemeenteraad buitenspel probeert te zetten?

Alles wijst in één richting

Elke dag in de krant of op TV. Alle berichtgeving en ervaringen wijzen op een ellende-verhaal. Het valt altijd tegen, er is nooit een positief bericht. Blijkbaar moeten we het eerst zelf meemaken, om te begrijpen hoe verkeerd het is. Spijt als het te laat is…

Ze kunnen hier niet. Ze mogen hier niet. Ze hoeven hier niet. We willen ze niet. Daarom doen we het niet.

Vraag: waarom wil de wethouder het dan toch?

Transparantie en vertrouwen in de politiek

Dit gehele traject kent een gebrek aan transparantie, eerlijkheid en zorgvuldigheid.

De komende vijf jaar gewoon geen turbines hier. 2027 is vroeg genoeg om ze voor 2030 te hebben opgetuigd, als het al zo ver komt. Waarbij we denken van niet.

Vraag: Waarom moet nu in allerijl Bronckhorst kapot?

Tot besluit: Raadslid. Wie wilt u zijn? Hoe wordt u herinnerd?

In andere gemeenten is helaas achteraf vastgesteld dat er sprake is van een ambitieuze wethouder met een torenhoge scoringsdrift. Die het geweldig interessant vindt om uit ijdelheid aan te mogen schuiven bij de hoge heren van projectontwikkelaars en investeerders. Wethouders van kleine gemeenten, die het geweldig vinden om met egards behandeld te worden. Door mensen die woekerwinsten gaan maken. Dodelijk voor de gemeenschap. Fantastisch voor hen zelf. Naïviteit, scoringsdrift, ijdelheid en winstbejag. Een dodelijke cocktail. Raadsleden, weet u zeker dat dit in Bronckhorst niet zo is?

U als gemeenteraadslid van Bronckhorst heeft ruimschoots kennis genomen, of kunnen nemen, van de commotie rondom grote windturbines op land. Op 1 juli heeft u de kans om het traject-tot-nu-toe ten goede te keren. U bent op democratische wijze gekozen om goed om te gaan met de belangen van Bronckhorst, de gezondheid van haar inwoners, de leefbaarheid en het landschap. Duurzaamheid kan op een andere manier bereikt worden dan met industriële turbines in een kwetsbaar landschap. Al het bovenstaande overziend, er is werkelijk geen enkele reden om nu te kiezen voor een volgende stap in het traject. Stop de plannen, nu het nog kan!

Wie wilt u zijn? Hoe wilt u herinnerd worden? Bent u de verloochenaar van Bronckhorst, door verdere voortgang te verlenen aan een desastreus plan? Bent u de wegkijker, die denkt dat het allemaal wel meevalt, en het ook niet zo goed weet?

Of wordt u één van de redders, en daarmee helden van Bronckhorst? Omdat gezond verstand en uw geweten belangrijke richting gevers zijn.

Raadslid, wie wilt u zijn, hoe wilt u herinnerd worden?

Hoogachtend,

Namens Actiecomite Op en Um ’t Hengelse Zand

Afbeelding: pexels